torna

Detall de la notícia

El Govern prorroga per dos anys els contractes d'impuls a l'administració electrònica per un valor de 2,1 milions d'euros

\ Les adjudicatàries Indra i Limit Tecnologies continuaran desenvolupant serveis digitals que executen des de 2020

\ Aquests contractes permeten que la ciutadania i les empreses facin tramitacions i pagaments telemàtics


El Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, avui ha acordat atorgar l’autorització prèvia al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per prorrogar per dos anys, amb una partida de 2.168.633,10 €, els serveis d’impuls tècnic destinats a continuar avançant en la digitalització de l’Administració autonòmica.

Els dos contractes biennals signats l’any 2020 amb les adjudicatàries Indra Soluciones Tecnologías de la Información i Limit Tecnologies han permès, d’una banda, incorporar nous serveis i canals per donar un accés ràpid i eficaç als usuaris de l’administració electrònica i, de l’altra, facilitar als empleats públics la tramitació efectiva per mitjans electrònics dels expedients administratius.

Així doncs, atès que subsisteixen les necessitats per les quals es van tramitar els contractes, s’ha considerat pertinent fer-ne una pròrroga, en les condicions ja previstes en els contractes inicials i establertes en els plecs de prescripcions tècniques i els de clàusules administratives particulars.

El lot 1, contractat amb Indra, inclou el manteniment i la millora dels frontals de la web corporativa del Govern (WEBCAIB), la Seu Electrònica, en què el ciutadà o empresari pot trobar tot el que està relacionat amb l’Administració (SEUCAIB), el gestor de webs departamentals (GUSITE), la intranet corporativa (INTRANET) i el gestor de continguts d’informació administrativa, en què hi ha tota la informació dels procediments administratius (ROLSAC).

Aquest lot també afecta la Plataforma de Tramitació Telemàtica, que permet que el ciutadà o empresari puguin fer tràmits per Internet (SISTRA), així com els components horitzontals d’autenticació (LOGINIB) i de pagament (PAYMENTIB) amb què s’integra. A més a més, s’inclou en aquest lot el suport a la implantació i el disseny de determinats serveis telemàtics sobre la plataforma SISTRA1.

Finalment, el lot 2, contractat amb Limit Tecnologies, implica el Gestor Corporatiu d’Expedients (HELIUM), el Repositori Corporatiu d’Expedients Electrònics (RIPEA), la Distribució Electrònica d’Anotacions Registrals (DISTRIBUCIÓ), la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL), el Concentrador de Comunicacions i Notificacions Electròniques (NOTIB) i el Visor i Validador de Documents Electrònics (CONSCSV).