torna

Detall de la notícia

Nota informativa: Sol·licituds d'ajudes per via telemàtica del Servei d'Universitat

IMPORTANT !!! Per poder fer els tràmits telemàtics s'HA DE DISPOSAR DE DNI ELECTRÒNIC, DE CERTIFICAT DIGITAL o CL@VE PERMANENT DE NIVELL AVANÇAT:

A partir del curs acadèmic 2021-2022, totes les ajudes gestionades pel Servei d'Universitat, dependent de la Direcció General de Política Universitària i Recerca es sol·licitaran mitjançant un tràmit telemàtic. Aquestes ajudes són les següents:

— Ajudes de desplaçament per a estudiants universitaris empadronats a Mallorca per a l'any acadèmic 2021-2022.

— Ajudes de mobilitat (programes Erasmus+, SICUE i Euroregió) per a estudiants universitaris de les Illes Balears per a l'any acadèmic 2021-2022.

— Ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnat universitari que hagi finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021.

— Ajudes de formació de professorat universitari (FPU) (convocatòria 2022).

— Ajudes d’allotjament a la residència del campus de la UIB per al curs 2022-2023.

— Ajudes de dinamització de la vida universitària de la UIB per a l'any 2022.

La tramitació de les sol·licituds de les ajudes, així com l’aportació de la documentació requerida en les convocatòries s'haurà de fer per via telemàtica, clicant a l'enllaç "Accés al tràmit telemàtic" habilitat en cada ajuda.

Per poder fer els tràmits telemàtics, s'ha de disposar de DNI electrònic, de certificat digital o Cl@ve permanent per signar per Cl@ve Firma :

 -----  Com obtenir els mètodes d'identificació:

DNI electrònic (DNIe): Passos a seguir per sol·licitar el DNIe. (IMPRESCINDIBLE !: Disposar de lector de DNI electrònic).

Certificat digital: Passos a seguir per sol·licitar el certificat digital de la FNMT de persona física.

Cl@ve Permanent de Nivell Avançat: Passos a seguir per obtenir la Cl@ve Permanent. IMPRESCINDIBLE !!! Per poder accedir al tràmit telemàtic i SIGNAR la sol·licitud de les diferents ajudes.

Per Apoderament electrònic (REA): un apoderament és un acte administratiu pel qual les persones interessades poden designar a una altra persona, física o jurídica, per a actuar en el seu nom en determinats tràmits o actuacions davant les administracions públiques.

Perquè el sol·licitant o la sol·licitant de l'ajuda pugui designar una altra persona, per a actuar en el seu nom, ha de fer l'apoderament electrònic.

Oficines d'assistència en matèria de registre (OAMR): Segons l'article 12 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques assistiran i garantiran l'ús dels mitjans electrònics als interessats, per a més informació clicau aquí.

PER RESOLDRE POSSIBLES PROBLEMES PER ACCEDIR AL TRÀMIT TELEMÀTIC, clicar en "SOLUCIÓ DE PROBLEMES MÉS FREQÜENTS"