torna

Detall de la notícia

Imatge 5103027

Segell de Vida Saludable 2022

El distintiu de qualitat Segell de Vida Saludable  és un  reconeixement públic del compromís dels centres educatius sostinguts amb fons públics de fomentar la promoció de la salut en l'àmbit educatiu, les pràctiques de vida saludable i una educació física que permeti l'adequat desenvolupament personal i social al llarg de l'escolarització d’infants i joves.

Finalitat

El desenvolupament i la millora de la qualitat educativa i de la salut i el benestar en els centres docents.

Destinataris

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Procediment

  1. Elaboració de la Memòria tècnica que descrigui el compliment dels requisits prevists a l’Ordre ECD/2475/2015, de 19 de novembre, i que s’ajusti a les característiques descrites a l’article 2.1 de la Resolució de 14 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableix el procediment per a la concessió del distintiu de qualitat “Segell de Vida Saludable”
  2. Sol·licitud a la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa d’un Informe favorable per participar a la convocatòria del distintiu de qualitat Segell de Vida Saludable, seguint el model que figura en aquesta pàgina. A la sol·licitud d’Informe favorable s’hi ha d’adjuntar la Memòria tècnica. El termini per sol·licitar l’Informe favorable és el 22 de febrer de 2022 a l’adreça de correu electrònic sie@dgpice.caib.es
  3. Certificació de la direcció del centre on consti l’aprovació per part del Consell Escolar de la sol·licitud d’aquest distintiu de qualitat.
  4. Tramitació telemàtica de la sol·licitud del distintiu de qualitat al Ministeri d’Educació i Formació Professional seguint les passes que s’especifiquen a la convocatòria fins el 28 de febrer de 2022.


Novetats

07/04/2022 - Llista de centres educatius admesos i exclosos 2022

Més informació

Servei d’Innovació Educativa

sie@dgpice.caib.es

971 177 781.