torna

Detall de la notícia

NOU PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR UN HABITATGE

 

La Llei 3/2021, de 10 de novembre, per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge a la seva disposició transitòria cinquena modifica la normativa referida al Registre públic de demandants d’habitatges protegits de la comunitat autònoma de les Illes  Balears.

Els demandants d’habitatges inscrits al Registre Públic de Demandants d’Habitatges Protegits regulat per l’Ordre de 18 d’octubre de 2010, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Registre Públic de Demandants d’Habitatges Protegits de la comunitat autònoma de les Illes Balears disposen de fins al 12 de maig per aportar les declaracions responsables i documentació annexa previstes a la disposició transitòria cinquena a l’efecte de mantenir la seva inscripció.

Transcorregut aquest termini sense haver presentat la declaració responsable amb la documentació annexa, l’administració,  d’ofici,  procedirà a donar de baixa automàticament la inscripció en el Registre.

En el cas de que se presenti la declaració responsable juntament amb la documentació exigida en el termini previst, es mantendrà l’antiguitat de la inscripció, però resultarà aplicable el règim previst a la disposició transitòria cinquena.

Si voleu mantenir en vigor la vostra inscripció heu de tornar a presentar abans del 12 de maig de 2022 la següent documentació:

 

-          nou formulari (clicau aqui)

-          documentació que aquí es demana (clicau aqui)

-          model de consentiment de dades i representació (clicau aqui)

 

Per a presentar la nova inscripció podeu sol·licitar cita prèvia a la web (enllaç cita previa),  al telèfon 900 780 000 o  dirigir-vos a qualsevol de les oficines de que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Podeu consultar el directori d’oficines en el (següent enllaç).