torna

Detall de la notícia

Imatge 5216380

AJUTS AUTÒNOMS 2022 - INICI ACTIVITATS (PROGRAMA 1)

INTRODUCCIÓ

Ajuts destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea – "NextGenerationEU" 

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per tal d'abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per mitjà dels programes següents:

- Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

- Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital: són ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci i per la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

2. Aquesta convocatòria és execució de la Inversió 4, «Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, i és objecte de finançament mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU»), a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

 

FORMES DE PRESENTACIÓ

 

- TRÀMIT 1:  RESERVA DE TORN: Sol·licitud de data i franja horaria per presentar la sol·licitud. 

 (INICI - PROGRAMA1) - TANCAT (fins a 31 de maig de 2022)


Observacions

Quan s'arribin a les 900 reserves de torn del programa 1 (inici), i programa 2 (consolidació),  del tràmit un, se suspendrà aquest tràmit, que es podrà reprendre una vegada resolts els expedients corresponents si hi ha fons disponibles i es publicarà al lloc web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular i al Butlletí Oficial de les Illes Balears tant la suspensió com l'aixecament de la suspensió.

 

- TRÀMIT 2: SOL·LICITUD d’ajuts d’autònoms 2022 (INICI - PROGRAMA 1) -TRÀMIT  TANCAT  

 

Important: prèviament s’ha d’haver fet el tràmit 1 de reserva de torn - 

 

Instruccions per emplenar la sol·licitud d’autònoms 2022 (INICI - PROGRAMA 1) (veure abaix apartat "Documents") 

 

 

- TRÀMIT 3:  tramesa de documentació (recursos, esmenes requeriments, desistiments i altres) - (INICI - PROGRAMA 1) – OBERT  - Per iniciar el tràmit 3, pitjau AQUÍINFORMACIÓ ADDICIONAL

Presentació de la convocatòria  (veure abaix apartat "Documents")

Resum de la convocatòria d’INICI – PROGRAMA 1  (veure abaix apartat "Documents")

FAQ’s – Preguntes i respostes freqüents  (veure abaix apartat "Documents")

 

 

NORMATIVA

- Publicacions de la convocatòria i les seves modificacions al BOIB:

Convocatòria d’autonoms 2022 - Inici activitat (BOIB núm. 180 - 30/12/2021)

1ª modificació de la convocatòria d’autonoms 2022 - Inici activitat (BOIB núm. 8 - 13/01/2022)

2ª modificació de la convocatòria d’autonoms 2022 - Inici activitat (BOIB núm. 23 - 12/02/2022)

3ª modificació de la convocatòria d’autonoms 2022 - Inici activitat (BOIB núm. 29 - 24/02/2022)

- Versió consolidada de la convocatòria i les seves modificacions  (veure abaix apartat "Documents")

 

 

Contacte:

Servei de Promoció Empresarial

C/ de Montenegro, 5. Tel.: 971176600

Email: promocioeconomica@caib.es

 

 

 

 


Primer. Objecte

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per tal d'abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per mitjà dels programes següents:

— Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

— Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital:
són ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci i per la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

2. Aquesta convocatòria és execució de la Inversió 4, «Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, i és objecte de finançament mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU»), a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Segon. Crèdit assignat a la convocatòria

1. El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és tres milions nou-cents trenta-nou mil vuit-cents tretze euros (3.939.813,00 €), amb càrrec als pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb la següent distribució:

- 3.027.342,00 euros amb càrrec a la partida 12801/761C01/47000/00/MR038 dels pressuposts de 2022, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
-912.471,00 euros amb càrrec a la partida 12801/761C01/47000/00/MR038, o la que correspongui del pressupost del 2023 sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

A) Programa 1, per a inici de l'activitat per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.:
2.027.342,00 €, per l'any 2022 amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038.
912.471,00 €, per l'any 2023 amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038, o la que correspongui.

Per al compliment de les obligacions derivades per a aquesta Inversió relatives al seu etiquetatge climàtic, que es correspon amb el camp d'intervenció «047 Suport a processos de producció respectuosos amb el medi ambient i eficiència en l'ús de recursos en les pimes» de l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i al seu etiquetatge digital, que es correspon amb el camp d'intervenció «100 Suport al treball per compte propi i a la creació d'empreses» de l'annex VII del mateix Reglament, els fons disponibles per a aquest programa es distribuiran en dues línies, de la següent manera:

a) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació facilitin la transició de la seva activitat cap a l'economia verda.

b) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

L'acció de suport per a iniciar la transformació cap a l'economia verda consistirà en la participació en un taller de transformació verda, que inclourà: un previ diagnòstic de la sostenibilitat mediambiental de l'empresa, la participació en un taller de 100 hores cadascuna per part de l'empresa que li permetin millorar la seva situació de partida en aquest àmbit, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi els canvis que hauria d'implementar perquè la seva activitat productiva sigui més respectuosa amb el medi ambient sense perdre eficàcia, així com els mitjans necessaris per a portar-los a efecte, les possibilitats reals d'aplicar aquests canvis i el termini previst per a això.

L'acció de suport per a iniciar la transformació digital consistirà en la participació en un taller de transformació digital, que inclourà: un previ diagnòstic del grau de digitalització actual d'empresa, la participació en un taller de transformació digital de 100 hores per part de l'empresa que li permetin conèixer i manejar les millores tecnològiques que convindrien a la seva activitat, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi les innovacions tecnològiques que haurien d'aplicar per a millorar la seva eficiència i productivitat, així com els mitjans que serien necessaris i les possibilitats i termini d'aplicació real previst per a això.

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).
Les accions de suport realitzades hauran de complir els objectius i criteris relatius a la igualtat entre dones i homes, d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'Ordre Tes/897/2021, de 19 d'agost.

B) Programa 2, Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital: 1.000.000€, per l'any 2022 amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038 per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

a) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda.

b) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

Les accions de suport per la transformació cap a l'economia verda i cap a la transformació digital seran les mateixes previstes pel Programa 1.

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

2. Les subvencions establertes en aquesta convocatòria compten amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i addicionalment amb fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals ( de 28 d'abril i de 21 de juliol de 2021).

D'acord amb l'art. 3.3 de l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, aquest fons són incompatibles amb altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió.

3. La concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries del punt 1 d'aquest apartat, sens perjudici que el crèdit assignat inicialment es pugui ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària dels fons indicats.

4. Aquest crèdit pot ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals de cada fase, una vegada que hagi acabat el termini de sol·licituds.

Tercer. Termini i forma de presentació de les sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'1 de febrer de 2022 i acaba el dia 31 de maig de 2022 o quan el crèdit s'hagi exhaurit, per l'anualitat 2022.

Per l'anualitat 2023 el termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'1 de febrer de 2023 i acaba el dia 31 de maig de 2023 o quan el crèdit s'hagi exhaurit, per l'anualitat 2023.

2. D'acord amb l'establert a l'article 15.3 a) de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Ajuts per promocionar l'ocupació autònoma". En la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular (http://dgpe.caib.es) estarà disponible la informació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Tràmit un: Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica).

Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s'accedirà a https://reservatorn.caib.es.

En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identitat del treballador autònom que demana les ajudes (no del representant), municipi del domicili fiscal, i un correu electrònic.

El sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud. Aquest tràmit és obligatori per tal de poder accedir al Tràmit dos.

Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica).

Dins de la franja assignada, s'accedirà al procediment "Ajuts per promocionar l'ocupació autònoma" de la seu electrònica de la CAIB, a través del qual es presentarà la sol·licitud i la documentació restant requerida.

Si el tràmit dos es realitza en la franja assignada, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un.

Si la sol·licitud es realitzés fora de la franja assignada, la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què efectivament s'hagi presentat completa la sol·licitud.

Si la sol·licitud no es presentés completa en el tràmit dos, l'Administració farà un requeriment per tal que es pugui esmenar, en aquest supòsit també es mantindrà la data de presentació de la sol·licitud.

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del descrit serà inadmesa.

Només s'admetrà una sol·licitud per persona.

2. Quan s'arribin a les 900 sol·licituds del tràmit un, se suspendrà la sol·licitud d'aquest tràmit, que es podrà reprendre una vegada resolts els expedients corresponents si hi ha fons disponibles i es publicarà al lloc web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular i al Butlletí Oficial de les Illes Balears tant la suspensió com l'aixecament de la suspensió.

3. La sol·licitud telemàtica inclourà una declaració responsable de:

- No estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

- Tots els ajuts rebuts des de l'1 de gener de 2020 fins a la data de presentació de sol·licituds, així com els que s'han sol·licitat i estan pendents de resoldre.

- Declaració de dades bancàries, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment, segons el model inclòs en el tràmit telemàtic.

-Declaració que en els darrers tres anys no ha estat sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat per sentència judicial ferma perquè hagi exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

4. D'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en aquesta ordre, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb indicació que si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que es dictarà en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa Llei.

Quart. Persones beneficiàries

Programa 1: ajuts econòmics a l’inici de l’activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital

Beneficiaris 

Les persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat.

Quantia dels ajuts

a) L'establiment com a treballadora o treballador autònom se subvenciona amb un ajut base de 5.000 €.

b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de sis mesos a l'any per què l'establiment com a treballador o treballadora autònom es pugui subvencionar.Programa 2. Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d’activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris dels ajuts els treballadors autònoms que estiguin d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent que compleixin els requisits següents:

a) Haver-se mantingut d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent, des d'un any abans a la data de publicació d'aquesta convocatòria, com a mínim, o acreditar una temporada almenys d'activitat estacional (quatre mesos dins l'any).

b) No haver estat beneficiari dels ajuts de promoció de l'ocupació autònoma convocats per la conselleria competent en matèria de treball en els quatre anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria.

c) A més, prèviament a la presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant ha de fer la formació en línia, dissenyada per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI Balears), que es pot trobar en l'adreça electrònica https://www.iempren.es/formacio-en-linia/ i ho ha d'acreditar mitjançant el certificat corresponent emès per l'Institut, que es podrà obtenir a través de la mateixa aplicació informàtica una vegada superada la formació.

d) Dur a terme un pla d'empresa adreçat al reenfocament del negoci, segons el model de pla d'empresa i de pla economicofinancer disponible en l'adreça electrònica https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/.

Els plans d'empresa presentats per les persones sol·licitants s'han de sotmetre a la valoració tècnica positiva dels serveis de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, d'alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d'alguna de les organitzacions empresarials d'àmbit general inscrites en el Registre d'Associacions Empresarials de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Els plans d'empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la consegüent denegació dels ajuts.

La valoració negativa del pla d'empresa implica igualment la denegació dels ajuts.

La valoració del pla d'empresa adreçat al reenfocament del negoci s'ha de fer tenint en compte els criteris següents:

— Concreció de la nova activitat que reenfoqui el negoci per a la pervivència i millora d'aquest.
— Obtenció d'una rendibilitat adient per assegurar la continuïtat del negoci.
— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d'empresa.
— Disposar de solvència financera suficient durant els tres anys de manteniment de l'alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.
— Aportació d'experiència i coneixements necessaris per dur a terme el projecte.

Quantia dels ajuts

a) El reenfocament del negoci per una treballadora o treballador autònom se subvenciona amb un ajut base de 5.000 €.

b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de sis mesos a l'any perquè l'establiment com a treballadora o treballador autònom es pugui subvencionar.

 

Primer. Objecte

 

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per tal d'abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per mitjà dels programes següents:

 

— Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

 

— Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital:

són ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci i per la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

 

2. Aquesta convocatòria és execució de la Inversió 4, «Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, i és objecte de finançament mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU»), a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

 

Segon. Crèdit assignat a la convocatòria

 

1. El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és tres milions nou-cents trenta-nou mil vuit-cents tretze euros (3.939.813,00 €), amb càrrec als pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb la següent distribució:

 

- 3.027.342,00 euros amb càrrec a la partida 12801/761C01/47000/00/MR038 dels pressuposts de 2022, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

-912.471,00 euros amb càrrec a la partida 12801/761C01/47000/00/MR038, o la que correspongui del pressupost del 2023 sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

 

A) Programa 1, per a inici de l'activitat per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.:

2.027.342,00 €, per l'any 2022 amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038.

912.471,00 €, per l'any 2023 amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038, o la que correspongui.

 

Per al compliment de les obligacions derivades per a aquesta Inversió relatives al seu etiquetatge climàtic, que es correspon amb el camp d'intervenció «047 Suport a processos de producció respectuosos amb el medi ambient i eficiència en l'ús de recursos en les pimes» de l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i al seu etiquetatge digital, que es correspon amb el camp d'intervenció «100 Suport al treball per compte propi i a la creació d'empreses» de l'annex VII del mateix Reglament, els fons disponibles per a aquest programa es distribuiran en dues línies, de la següent manera:

 

a) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació facilitin la transició de la seva activitat cap a l'economia verda.

 

b) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

 

L'acció de suport per a iniciar la transformació cap a l'economia verda consistirà en la participació en un taller de transformació verda, que inclourà: un previ diagnòstic de la sostenibilitat mediambiental de l'empresa, la participació en un taller de 100 hores cadascuna per part de l'empresa que li permetin millorar la seva situació de partida en aquest àmbit, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi els canvis que hauria d'implementar perquè la seva activitat productiva sigui més respectuosa amb el medi ambient sense perdre eficàcia, així com els mitjans necessaris per a portar-los a efecte, les possibilitats reals d'aplicar aquests canvis i el termini previst per a això.

 

L'acció de suport per a iniciar la transformació digital consistirà en la participació en un taller de transformació digital, que inclourà: un previ diagnòstic del grau de digitalització actual d'empresa, la participació en un taller de transformació digital de 100 hores per part de l'empresa que li permetin conèixer i manejar les millores tecnològiques que convindrien a la seva activitat, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi les innovacions tecnològiques que haurien d'aplicar per a millorar la seva eficiència i productivitat, així com els mitjans que serien necessaris i les possibilitats i termini d'aplicació real previst per a això.

 

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

Les accions de suport realitzades hauran de complir els objectius i criteris relatius a la igualtat entre dones i homes, d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'Ordre Tes/897/2021, de 19 d'agost.

 

B) Programa 2, Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital: 1.000.000€, per l'any 2022 amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038 per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

 

a) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda.

 

b) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

 

Les accions de suport per la transformació cap a l'economia verda i cap a la transformació digital seran les mateixes previstes pel Programa 1.

 

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

 

2. Les subvencions establertes en aquesta convocatòria compten amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i addicionalment amb fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals ( de 28 d'abril i de 21 de juliol de 2021).

 

D'acord amb l'art. 3.3 de l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, aquest fons són incompatibles amb altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió.

 

3. La concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries del punt 1 d'aquest apartat, sens perjudici que el crèdit assignat inicialment es pugui ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària dels fons indicats.

 

4. Aquest crèdit pot ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals de cada fase, una vegada que hagi acabat el termini de sol·licituds.

 

Tercer. Termini i forma de presentació de les sol·licituds

 

1. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'1 de febrer de 2022 i acaba el dia 31 de maig de 2022 o quan el crèdit s'hagi exhaurit, per l'anualitat 2022.

 

Per l'anualitat 2023 el termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'1 de febrer de 2023 i acaba el dia 31 de maig de 2023 o quan el crèdit s'hagi exhaurit, per l'anualitat 2023.

 

2. D'acord amb l'establert a l'article 15.3 a) de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Ajuts per promocionar l'ocupació autònoma". En la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular (http://dgpe.caib.es) estarà disponible la informació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

 

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 

Tràmit un: Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica).

 

Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s'accedirà a https://reservatorn.caib.es.

 

En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identitat del treballador autònom que demana les ajudes (no del representant), municipi del domicili fiscal, i un correu electrònic.

 

El sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud. Aquest tràmit és obligatori per tal de poder accedir al Tràmit dos.

 

Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica).

 

Dins de la franja assignada, s'accedirà al procediment "Ajuts per promocionar l'ocupació autònoma" de la seu electrònica de la CAIB, a través del qual es presentarà la sol·licitud i la documentació restant requerida.

 

Si el tràmit dos es realitza en la franja assignada, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un.

 

Si la sol·licitud es realitzés fora de la franja assignada, la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què efectivament s'hagi presentat completa la sol·licitud.

 

Si la sol·licitud no es presentés completa en el tràmit dos, l'Administració farà un requeriment per tal que es pugui esmenar, en aquest supòsit també es mantindrà la data de presentació de la sol·licitud.

 

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del descrit serà inadmesa.

 

Només s'admetrà una sol·licitud per persona.

 

2. Quan s'arribin a les 900 sol·licituds del tràmit un, se suspendrà la sol·licitud d'aquest tràmit, que es podrà reprendre una vegada resolts els expedients corresponents si hi ha fons disponibles i es publicarà al lloc web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular i al Butlletí Oficial de les Illes Balears tant la suspensió com l'aixecament de la suspensió.

 

3. La sol·licitud telemàtica inclourà una declaració responsable de:

 

- No estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

 

- Tots els ajuts rebuts des de l'1 de gener de 2020 fins a la data de presentació de sol·licituds, així com els que s'han sol·licitat i estan pendents de resoldre.

 

- Declaració de dades bancàries, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment, segons el model inclòs en el tràmit telemàtic.

 

-Declaració que en els darrers tres anys no ha estat sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat per sentència judicial ferma perquè hagi exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

 

4. D'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en aquesta ordre, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb indicació que si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que es dictarà en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa Llei.

 

Quart. Persones beneficiàries

 

Programa 1: ajuts econòmics a l’inici de l’activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital

 

Beneficiaris

 

Les persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat.

 

Quantia dels ajuts

 

a) L'establiment com a treballadora o treballador autònom se subvenciona amb un ajut base de 5.000 €.

 

b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de sis mesos a l'any per què l'establiment com a treballador o treballadora autònom es pugui subvencionar.

 

 

 

Programa 2. Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d’activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital

 

Beneficiaris

 

Poden ser beneficiaris dels ajuts els treballadors autònoms que estiguin d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent que compleixin els requisits següents:

 

a) Haver-se mantingut d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent, des d'un any abans a la data de publicació d'aquesta convocatòria, com a mínim, o acreditar una temporada almenys d'activitat estacional (quatre mesos dins l'any).

 

b) No haver estat beneficiari dels ajuts de promoció de l'ocupació autònoma convocats per la conselleria competent en matèria de treball en els quatre anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria.

 

c) A més, prèviament a la presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant ha de fer la formació en línia, dissenyada per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI Balears), que es pot trobar en l'adreça electrònica https://www.iempren.es/formacio-en-linia/ i ho ha d'acreditar mitjançant el certificat corresponent emès per l'Institut, que es podrà obtenir a través de la mateixa aplicació informàtica una vegada superada la formació.

 

d) Dur a terme un pla d'empresa adreçat al reenfocament del negoci, segons el model de pla d'empresa i de pla economicofinancer disponible en l'adreça electrònica https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/.

 

Els plans d'empresa presentats per les persones sol·licitants s'han de sotmetre a la valoració tècnica positiva dels serveis de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, d'alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d'alguna de les organitzacions empresarials d'àmbit general inscrites en el Registre d'Associacions Empresarials de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

 

Els plans d'empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la consegüent denegació dels ajuts.

 

La valoració negativa del pla d'empresa implica igualment la denegació dels ajuts.

 

La valoració del pla d'empresa adreçat al reenfocament del negoci s'ha de fer tenint en compte els criteris següents:

 

— Concreció de la nova activitat que reenfoqui el negoci per a la pervivència i millora d'aquest.

— Obtenció d'una rendibilitat adient per assegurar la continuïtat del negoci.

— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d'empresa.

— Disposar de solvència financera suficient durant els tres anys de manteniment de l'alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.

— Aportació d'experiència i coneixements necessaris per dur a terme el projecte.

 

Quantia dels ajuts

 

a) El reenfocament del negoci per una treballadora o treballador autònom se subvenciona amb un ajut base de 5.000 €.

 

b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de sis mesos a l'any perquè l'establiment com a treballadora o treballador autònom es pugui subvencionar.

 


Primer. Objecte

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per tal d'abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per mitjà dels programes següents:

— Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

— Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital:
són ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci i per la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

2. Aquesta convocatòria és execució de la Inversió 4, «Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, i és objecte de finançament mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU»), a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Segon. Crèdit assignat a la convocatòria

1. El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és tres milions nou-cents trenta-nou mil vuit-cents tretze euros (3.939.813,00 €), amb càrrec als pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb la següent distribució:

- 3.027.342,00 euros amb càrrec a la partida 12801/761C01/47000/00/MR038 dels pressuposts de 2022, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
-912.471,00 euros amb càrrec a la partida 12801/761C01/47000/00/MR038, o la que correspongui del pressupost del 2023 sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

A) Programa 1, per a inici de l'activitat per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.:
2.027.342,00 €, per l'any 2022 amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038.
912.471,00 €, per l'any 2023 amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038, o la que correspongui.

Per al compliment de les obligacions derivades per a aquesta Inversió relatives al seu etiquetatge climàtic, que es correspon amb el camp d'intervenció «047 Suport a processos de producció respectuosos amb el medi ambient i eficiència en l'ús de recursos en les pimes» de l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i al seu etiquetatge digital, que es correspon amb el camp d'intervenció «100 Suport al treball per compte propi i a la creació d'empreses» de l'annex VII del mateix Reglament, els fons disponibles per a aquest programa es distribuiran en dues línies, de la següent manera:

a) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació facilitin la transició de la seva activitat cap a l'economia verda.

b) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

L'acció de suport per a iniciar la transformació cap a l'economia verda consistirà en la participació en un taller de transformació verda, que inclourà: un previ diagnòstic de la sostenibilitat mediambiental de l'empresa, la participació en un taller de 100 hores cadascuna per part de l'empresa que li permetin millorar la seva situació de partida en aquest àmbit, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi els canvis que hauria d'implementar perquè la seva activitat productiva sigui més respectuosa amb el medi ambient sense perdre eficàcia, així com els mitjans necessaris per a portar-los a efecte, les possibilitats reals d'aplicar aquests canvis i el termini previst per a això.

L'acció de suport per a iniciar la transformació digital consistirà en la participació en un taller de transformació digital, que inclourà: un previ diagnòstic del grau de digitalització actual d'empresa, la participació en un taller de transformació digital de 100 hores per part de l'empresa que li permetin conèixer i manejar les millores tecnològiques que convindrien a la seva activitat, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi les innovacions tecnològiques que haurien d'aplicar per a millorar la seva eficiència i productivitat, així com els mitjans que serien necessaris i les possibilitats i termini d'aplicació real previst per a això.

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).
Les accions de suport realitzades hauran de complir els objectius i criteris relatius a la igualtat entre dones i homes, d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'Ordre Tes/897/2021, de 19 d'agost.

B) Programa 2, Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital: 1.000.000€, per l'any 2022 amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038 per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

a) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda.

b) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

Les accions de suport per la transformació cap a l'economia verda i cap a la transformació digital seran les mateixes previstes pel Programa 1.

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

2. Les subvencions establertes en aquesta convocatòria compten amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i addicionalment amb fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals ( de 28 d'abril i de 21 de juliol de 2021).

D'acord amb l'art. 3.3 de l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, aquest fons són incompatibles amb altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió.

3. La concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries del punt 1 d'aquest apartat, sens perjudici que el crèdit assignat inicialment es pugui ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària dels fons indicats.

4. Aquest crèdit pot ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals de cada fase, una vegada que hagi acabat el termini de sol·licituds.

Tercer. Termini i forma de presentació de les sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'1 de febrer de 2022 i acaba el dia 31 de maig de 2022 o quan el crèdit s'hagi exhaurit, per l'anualitat 2022.

Per l'anualitat 2023 el termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'1 de febrer de 2023 i acaba el dia 31 de maig de 2023 o quan el crèdit s'hagi exhaurit, per l'anualitat 2023.

2. D'acord amb l'establert a l'article 15.3 a) de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Ajuts per promocionar l'ocupació autònoma". En la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular (http://dgpe.caib.es) estarà disponible la informació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Tràmit un: Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica).

Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s'accedirà a https://reservatorn.caib.es.

En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identitat del treballador autònom que demana les ajudes (no del representant), municipi del domicili fiscal, i un correu electrònic.

El sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud. Aquest tràmit és obligatori per tal de poder accedir al Tràmit dos.

Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica).

Dins de la franja assignada, s'accedirà al procediment "Ajuts per promocionar l'ocupació autònoma" de la seu electrònica de la CAIB, a través del qual es presentarà la sol·licitud i la documentació restant requerida.

Si el tràmit dos es realitza en la franja assignada, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un.

Si la sol·licitud es realitzés fora de la franja assignada, la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què efectivament s'hagi presentat completa la sol·licitud.

Si la sol·licitud no es presentés completa en el tràmit dos, l'Administració farà un requeriment per tal que es pugui esmenar, en aquest supòsit també es mantindrà la data de presentació de la sol·licitud.

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del descrit serà inadmesa.

Només s'admetrà una sol·licitud per persona.

2. Quan s'arribin a les 900 sol·licituds del tràmit un, se suspendrà la sol·licitud d'aquest tràmit, que es podrà reprendre una vegada resolts els expedients corresponents si hi ha fons disponibles i es publicarà al lloc web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular i al Butlletí Oficial de les Illes Balears tant la suspensió com l'aixecament de la suspensió.

3. La sol·licitud telemàtica inclourà una declaració responsable de:

- No estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

- Tots els ajuts rebuts des de l'1 de gener de 2020 fins a la data de presentació de sol·licituds, així com els que s'han sol·licitat i estan pendents de resoldre.

- Declaració de dades bancàries, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment, segons el model inclòs en el tràmit telemàtic.

-Declaració que en els darrers tres anys no ha estat sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat per sentència judicial ferma perquè hagi exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

4. D'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en aquesta ordre, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb indicació que si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que es dictarà en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa Llei.

Quart. Persones beneficiàries

Programa 1: ajuts econòmics a l’inici de l’activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital

Beneficiaris 

Les persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat.

Quantia dels ajuts

a) L'establiment com a treballadora o treballador autònom se subvenciona amb un ajut base de 5.000 €.

b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de sis mesos a l'any per què l'establiment com a treballador o treballadora autònom es pugui subvencionar.Programa 2. Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d’activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris dels ajuts els treballadors autònoms que estiguin d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent que compleixin els requisits següents:

a) Haver-se mantingut d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent, des d'un any abans a la data de publicació d'aquesta convocatòria, com a mínim, o acreditar una temporada almenys d'activitat estacional (quatre mesos dins l'any).

b) No haver estat beneficiari dels ajuts de promoció de l'ocupació autònoma convocats per la conselleria competent en matèria de treball en els quatre anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria.

c) A més, prèviament a la presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant ha de fer la formació en línia, dissenyada per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI Balears), que es pot trobar en l'adreça electrònica https://www.iempren.es/formacio-en-linia/ i ho ha d'acreditar mitjançant el certificat corresponent emès per l'Institut, que es podrà obtenir a través de la mateixa aplicació informàtica una vegada superada la formació.

d) Dur a terme un pla d'empresa adreçat al reenfocament del negoci, segons el model de pla d'empresa i de pla economicofinancer disponible en l'adreça electrònica https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/.

Els plans d'empresa presentats per les persones sol·licitants s'han de sotmetre a la valoració tècnica positiva dels serveis de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, d'alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d'alguna de les organitzacions empresarials d'àmbit general inscrites en el Registre d'Associacions Empresarials de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Els plans d'empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la consegüent denegació dels ajuts.

La valoració negativa del pla d'empresa implica igualment la denegació dels ajuts.

La valoració del pla d'empresa adreçat al reenfocament del negoci s'ha de fer tenint en compte els criteris següents:

— Concreció de la nova activitat que reenfoqui el negoci per a la pervivència i millora d'aquest.
— Obtenció d'una rendibilitat adient per assegurar la continuïtat del negoci.
— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d'empresa.
— Disposar de solvència financera suficient durant els tres anys de manteniment de l'alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.
— Aportació d'experiència i coneixements necessaris per dur a terme el projecte.

Quantia dels ajuts

a) El reenfocament del negoci per una treballadora o treballador autònom se subvenciona amb un ajut base de 5.000 €.

b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de sis mesos a l'any perquè l'establiment com a treballadora o treballador autònom es pugui subvencionar.