torna

Detall de la notícia

Resolució del director gerent de l'institut Balear de la Natura per la qual s'aprova la publicació definitiva de la baremació de la selecció per a la categoria de Cap de Departament de Logística i Manteniment (04-2021-003200)

Llista definitiva Cap departament logistica i manteniment
http://www.caib.es/sites/cuidamposidonia/ca/introduccia/archivopub.do?ctrl=MCRST8845ZI375057&id=375057

Resolucio del director gerent de l'IBANAT cap departament logistica i manteniment
http://www.caib.es/sites/cuidamposidonia/ca/introduccia/archivopub.do?ctrl=MCRST8845ZI375058&id=375058