torna

Detall de la notícia

Imatge 5036597

Ajut públic destinat a promoure grans actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial (2022)

Adreçat a donar suport a la realització de grans inversions de caràcter industrial mitjançant l’adquisició d’actius fixos i a l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial que hagin de ser utilitzades o entrar en funcionament per primera vegada.

Consisteix en ajuts destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

BENEFICIARIS:

Empreses que tenen la consideració de PIME que en la seva condició desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial productiva a les Illes Balears sempre que les seves activitats estiguin incloses dins les classificacions següents d’activitats econòmiques (CNAE) de l’any 2009:

a)    Secció C, Indústries manufactureres, sempre que la inversió mínima subvencionable superi els 100.000 € IVA exclòs.

b)    CNAE 5821, Edició de videojocs, sempre que la inversió mínima subvencionable superi els 25.000 € IVA exclòs.

Queden excloses les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol  empresa o organització en la qual la participació d’aquests ens sigui majoritària. Així com també les Unions Temporals d'Empreses (UTE's).


TERMINIS:

 

  • TERMINI D'INVERSIONS SUBVENCIONABLES:

Són subvencionables les inversions executades, facturades i pagades en el període comprès entre l'11 de novembre de 2021 i el 10 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

És d'un mes i començarà dia 24 de gener de 2022 a les 00:00 hores fins dia 24 de febrer de 2022 a les 23.59 hores.

Per a la concessió de l’ajut s’aplicarà els criteris definits en l'apartat novè de la convocatòria.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ:

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza el 15 de novembre de 2022 o en la data que estableixi la resolució de concessió, si és posterior.
 


ACTUACIONS SUBVENCIONABLES (consultau a la Resolució les actuacions excloses de subvenció):

a)  Cost de contractació a entitats externes de projectes tècnics d’ampliació d’instal·lacions industrials, per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents. Dins aquest apartat queda inclòs el cost de l’informe de l’auditor de comptes per justificar aquesta ajuda, d’acord l’apartat dotzè de la convocatòria.

b) Adquisició i instal·lació de maquinària per instal·lar en un centre de treball de l’entitat sol·licitant, relacionada directament amb l’activitat de l’empresa.

A aquest efecte, s’entén per màquina la definició recollida en l’article 2.2 del Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, amb les exclusions establertes en l’article 1.3 del Reial decret esmentat.

Dins aquest punt, s’ha de preveure l’adquisició d’elements i maquinària de transport intern.

c) Adquisició i instal·lació d’accessoris, instal·lacions tècniques i TIC associats i integrats a la maquinària indicada en el punt anterior.

d) Adquisició i instal·lació d’accessoris, instal·lacions tècniques i TIC associats i integrats a la maquinària existent en el centre de treball.

e) Adquisició i instal·lació de motlles, prototips i patrons per a la fabricació de productes, que han de ser utilitzats en els centres de treball de l’entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

f)  Adquisició i instal·lació de tancs, barriques, tambors i similars destinats a les fases de fermentació, maduració, repòs o clarificació del procés productiu de vi, cervesa, licors o productes assimilables, que han de ser utilitzats en els centres de treball de l’entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

g) Adquisició i instal·lació d’actius materials destinats a l’automatització i/o digitalització de l’emmagatzematge que permetin una millora en la logística del producte.

h) Adquisició, tant material com immaterial, destinada a la digitalització del sistema productiu, com ara SAI, equips de diagnosi, impressores industrials, impressores 3D, així com el programari (software) i TIC relacionat amb aquests.

i) Adquisició i instal·lació de les tecnologies vinculades a la indústria 4.0 com poden ser: intel·ligència artificial, dades massives, robòtica col·laborativa, informàtica en núvol, realitat virtual i realitat augmentada.

j) Cost de contractació a entitats externes d’elements digitals associats al comerç electrònic (disseny de pàgines i entorns web).


QUANTIES DE L'AJUT:

Els ajuts que es regulen revesteixen la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació i s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50% de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions inclosos en l’apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables ha de ser igual o superior als establerts en l’apartat segon, punt primer de la convocatòria,  d’acord amb l’activitat que desenvolupa el possible beneficiari segons el CNAE, IVA exclòs. 

L’import màxim subvencionable del conjunt d’aquest programa és de 200.000 euros per beneficiari.

El cost de contractació a entitats externes de projectes tècnics d’ampliació d’instal·lacions industrials, per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents queda limitat a un import màxim de 20.000 €, IVA exclòs.


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyades de la documentació prevista en la convocatòria, sempre que els sol·licitants siguin persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Les persones, que d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, han de presentar les seves sol·licituds electrònicament a través de la pàgina web industria.caib.es.

IMPORTANT:  

La sol·licitud a adjuntar en el tràmit ha de ser original. Es considera original si està firmada digitalment pel titular o pel representant legal.

- El document firmat digitalment i escanejat amb posterioritat NO és un sistema de firma vàlid.

-  La firma manuscrita escanejada NO és un sistema de firma vàlid.

SIGNATURA DIGITAL DE DOCUMENTS:

Per signar electrònicament un document que s'hagi de presentar en la Comunitat de les Illes Balears, ha d'estar en format PDF. Per signar un document PDF és necessari disposar d'un certificat digital o d'un DNI electrònic.

Les eines gratuïtes que recomanam per firmar PDF són:

• El programa Adobe Reader DC: https://get.adobe.com/es/reader/

Podeu consultar el següent manual "Firmar un document pdf amb Adobe Reader"

•El programa Autofirma de l’Administració General de l’Estat: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


ENLLAÇ A LA FITXA DEL PROCEDIMENT