torna

Detall de la notícia

Imatge 5036605

Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial (2022)

Adreçat a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en tres programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

BENEFICIARIS:

Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial.

Queden excloses, entre d'altres, les societats públiques i entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en què la participació d'aquests ens sigui majoritària. A més, també queden excloses les Unions temporals d'Empreses (UTE's).


TERMINIS:

 

  • TERMINI D'INVERSIONS SUBVENCIONABLES:

Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre l'11 de novembre de 2021 i el 24 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

És d'un mes començarà dia 24 de gener de 2022 a les 00:00 hores fins dia 24 de febrer de 2022 a les 23.59 hores.

Per a la concessió de l’ajut s’aplicarà un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds. En cas que la sol·licitud presenti anomalies, la data d’esmena determinarà l’ordre d’entrada.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ:

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza el 29 de setembre de 2022, o en la data que estableixi la Resolució de concessió, si és posterior.


ACTUACIONS SUBVENCIONABLES (consultau en la Resolució les actuacions excloses de subvenció):

Programa I.  Disseny i innovació:

a)    Cost de contractació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial, encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents. 

b)    Adquisició de prototips que han de ser utilitzats als centres de treball de l’entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

Programa II. Producció:

a)    Adquisició i instal·lació de maquinària per instal·lar en un centre de treball de l’entitat sol·licitant, relacionada directament amb l’activitat de l’empresa. 

A aquest efecte, s’entén per màquina la definició recollida en l’article 2.2 del Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, amb les exclusions establertes en l’article 1.3 del Reial decret esmentat.

Dins aquest punt, s’ha de preveure l’adquisició d’elements i maquinària de transport intern.

b)    Adquisició i instal·lació d’accessoris, instal·lacions tècniques associades i integrades a la maquinària indicada en el punt anterior. 

c)    Adquisició i instal·lació d’accessoris, instal·lacions tècniques associades i integrades a la maquinària existent en el centre de treball. 

d)    Adquisició i instal·lació de motlles i patrons per a la fabricació de productes, que han de ser utilitzats en els centres de treball de l’entitat sol·licitant situats a les Illes Balears. 

e)    Adquisició i instal·lació de tancs, barriques, tambors i similars destinats a les fases de fermentació, maduració, repòs o clarificació del procés productiu de vi, cervesa, licors o productes assimilables, que han de ser utilitzats en els centres de treball de l’entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

Programa III.  Digitalització:

a) Adquisició i instal·lació d’actius materials destinats a l’automatització i/o digitalització de l’emmagatzematge que permetin una millora en la logística del producte. 

b) Adquisició, tant material com immaterial, destinada a la digitalització del sistema productiu: SAI, equips electrònics, equips de diagnosi, impressores industrials, impressores 3D,  així com el programari (software) i TIC relacionat amb aquests. 

c) Adquisició i instal·lació de les tecnologies vinculades a la indústria 4.0 com poden ser: intel·ligència artificial, dades massives, robòtica col·laborativa, informàtica en núvol, realitat virtual i realitat augmentada. 

d) Cost de contractació a entitats externes d’elements digitals associats al comerç electrònic (disseny de pàgines i entorns web).


QUANTIES DE L'AJUT:

Per al programa I. Disseny i innovació:

Aquests ajuts s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions incloses en l’apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 2.000 euros, IVA exclòs, i per conceptes subvencionables individuals no inferiors a 500 euros, IVA exclòs.

L’import màxim subvencionable d’aquest programa és de 10.000 euros  per beneficiari.

Per al programa II. Producció:

Aquests ajuts s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius i inversions inclosos en l’apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA exclòs, i per conceptes subvencionables individuals no inferiors a 500 euros, IVA exclòs.

L’import màxim subvencionable del conjunt d’aquest programa és de 20.000 euros per beneficiari.

Programa III.  Digitalització:

Aquests ajuts s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius i inversions inclosos en l’apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA exclòs, i per conceptes subvencionables individuals no inferiors a 500 euros, IVA exclòs. 

L’import màxim subvencionable del conjunt d’aquest programa és de 20.000 euros per beneficiari.


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 

Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyades de la documentació prevista en la convocatòria, sempre que els sol·licitants siguin persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Les persones, que d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, han de presentar les seves sol·licituds electrònicament a través de la pàgina web industria.caib.es

IMPORTANT:  

La sol·licitud a adjuntar en el tràmit ha de ser original. Es considera original si està firmada digitalment pel titular o pel representant legal.

- El document firmat digitalment i escanejat amb posterioritat NO és un sistema de firma vàlid.

-  La firma manuscrita escanejada NO és un sistema de firma vàlid.

SIGNATURA DIGITAL DE DOCUMENTS:

Per signar electrònicament un document que s'hagi de presentar en la Comunitat de les Illes Balears, ha d'estar en format PDF. Per signar un document PDF és necessari disposar d'un certificat digital o d'un DNI electrònic.

Les eines gratuïtes que recomanam per firmar PDF són:

• El programa Adobe Reader DC: https://get.adobe.com/es/reader/

Podeu consultar el següent manual "Firmar un document pdf amb Adobe Reader"

• El programa Autofirma de l’Administració General de l’Estat:    http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


 

ENLLAÇ A LA FITXA DEL PROCEDIMENT