torna

Detall de la notícia

Imatge 4953220

Model de resposta a la intervenció en lectura (Comp. comunicativa i pla lector). PROA+ curs 2021-2022

Descripció del programa

El programa forma part de les activitats palanca del PROA + per donar suport als centres que volen incloure en el seu itinerari de feina metodologies que contribueixin a l’adquisició de competències clau en la societat de la informació i les tecnologies de la informació i la comunicació.

Es planteja una formació de 30 hores basada en la pràctica reflexiva, per a la millora de la pràctica docent mitjançant la reflexió-acció, tutoritzada amb l’acompanyament i guia d’una persona experta, i la construcció compartida de coneixement per definir i treballar la competència comunicativa dels centres educatius del segle XXI i definir un pla lector adaptat a les necessitats de cada centre.

La formació es durà a terme en dos blocs:

Dues sessions en pràctica reflexiva, una a l’inici i l’altra al final del programa.

Sessions mensuals de formació presencial al llarg del curs.

Aquest procés anirà acompanyat de suport formatiu a càrrec de persones expertes en competència comunicativa i pla lector.

És imprescindible que es disposi de sessions periòdiques de coordinació en el centre, tant entre les tres persones representant com amb la resta del claustre.

Els centres disposaran d’un espai virtual al Moodle on compartir documents, experiències i reflexions.

Finalitat

  • Millorar la competència comunicativa en l'alumnat de les Illes Balears i facilitar al professorat participant eines i estratègies per aconseguir que l’ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i de les diverses formes de comunicació siguin vertaderament competencials.
  •  Oferir estratègies per treballar el pla lector del centre, tenint en compte les alfabetitzacions múltiples i les competències en alfabetització informacional / alfabetització mediàtica i informacional (ALFIN/AMI).


Destinataris

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que imparteixin educació primària i educació secundària obligatòria durant el curs 2021-2022 que han estat seleccionats a la convocatòria del PROA+.

Cada centre serà representat per 3 persones (preferentment: un membre de l’equip directiu i una persona de cada etapa (infantil i primària) o departaments d’àmbits diferents (secundària)).

NOVETATS


Més informació

M. Lluïsa Viver Garrido.

Servei d’Innovació Educativa.

Telèfon: 971 177 781. 

Adreça electrònica: mllviver@dgpice.caib.es 

Enllaços