torna

Detall de la notícia

Imatge 4951758

Model de resposta a la intervenció en lectura (Comp. comunicativa i pla lector). PROA+

La competència en comunicació lingüística implica mobilitzar, de manera conscient, el conjunt de sabers, destreses i actituds que permeten identificar, expressar, crear, comprendre i interpretar sentiments, fets, opinions, pensaments i conceptes de forma oral i escrita en suports visuals, sonors i multimodals en contextos diversos i amb finalitats distintes.

D’altra banda i complementàriament, la competència digital, que implica l’ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les tecnologies digitals per a l'aprenentatge, en la feina i per a la participació en la societat, així com la interacció amb aquestes tecnologies, també és bàsica.

Al mateix temps, la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha presentat el nou model de Reglament d’Organització de Centres en el qual inclou dins el Projecte Educatiu de Centre, el Projecte lingüístic, el Pla de foment de la lectura i el Pla de digitalització del centre.

Aquests canvis curriculars i organitzatius ens ofereixen grans oportunitats que alhora exigeixen donar resposta a les necessitats de formació que suposen per als centres educatius de les Illes Balears. 

El PROA+ 21-24 té com a eix fonamental el reforç institucional dels centres que presenten més complexitat educativa, amb la finalitat d’impulsar els canvis necessaris en la seva cultura organitzativa per tal de garantir l’èxit escolar de tot l’alumnat, amb especial atenció als alumnes que es troben en situació de més vulnerabilitat.


En aquest context, oferim l'activitat Palanca A261 Model de resposta a la intervenció en lectura (Comp. comunicativa i pla lector) ja que consideram la lectura un element fonamental en el desenvolupament de la competència comunicativa i que un bon pla lector,  ben pensat i consensuat entre tot el claustre, pot ser un bon instrument per millorar-la.

Finalitat

  • Millorar la competència comunicativa en l'alumnat de les Illes Balears i facilitar al professorat participant eines i estratègies per aconseguir que l’ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i de les diverses formes de comunicació siguin vertaderament competencials.
  • Oferir estratègies per treballar el pla lector del centre, tenint en compte les alfabetitzacions múltiples i les competències en alfabetització informacional / alfabetització mediàtica i informacional (ALFIN/AMI).

 

Destinataris

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que imparteixin educació primària i educació secundària obligatòria seleccionats en el PROA+.

Accediu al curs 2021-2022