torna

Detall de la notícia

Imatge 4943633

Es modifica l'apartat 5 "Termini de presentació" de la Instrucció 1/2018 que regula el Pla de Tresoreria dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Per tal de millorar la planificació dels pagaments de les transferències als ens del sector públic, i la revisió i control dels seus plans de tresoreria, es considera adient avançar els terminis de presentació del pla de tresoreria.

Entre d'altres, s'avança el termini de presentació del pla de tresoreria mensual a les dates següents (excepte per als mesos d'agost i desembre):

—    Abans de les 14 hores del dia 10 de cada mes (o dia hàbil anterior) en el cas que s’hagi sol·licitat el pagament fraccionat.

—    Abans de les 14 hores del dia 15 de cada mes (o dia hàbil anterior) en el cas que s’hagi sol·licitat un únic pagament a final de mes.

Els plans de tresoreria dels mesos d’agost i desembre es presentaran abans de les 14 hores del dia 10 del mes corresponent (o dia hàbil anterior). Aquests mesos no es farà pagament fraccionat. Es farà un únic pagament a final de mes, que en el cas del mes de desembre es podrà avançar, d’acord amb les disponibilitats de tresoreria i el calendari de pagaments que s’estableixi.