torna

Detall de la notícia

Imatge 4912529

Instrucció 02/2021 relativa als mitjans de pagament dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica

S'ha aprovat la Instrucció 02/2021 de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni relativa als mitjans de pagament dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica.

El sector dels mitjans de pagament està experimentant una profunda transformació. Les innovacions en els mitjans de pagament digitals arran dels nous desenvolupaments tecnològics, els canvis normatius i la irrupció de nous actors a la indústria estan derivant en un creixement del volum de pagaments electrònics. El potencial de desenvolupament i de canvi en els mitjans de pagaments és molt gran a curt i a mitjà termini.

També les targetes bancàries físiques estan experimentant canvis que cerquen evitar un ús fraudulent d’aquestes dades, com són les targetes sense numeració ni data de caducitat i amb codi de verificació (CVV) dinàmic.

La ràpida evolució d’aquesta tecnologia fa que el sector dels mitjans de pagament estigui en constant canvi.

No obstant això, no s’ha d’oblidar que la transferència bancària continua sent la forma de pagament preferent i, només excepcionalment, quan les circumstàncies ho justifiquin i no sigui possible la transferència bancària, es poden utilitzar altres mitjans de pagament amb l’autorització prèvia de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

L’ús dels mitjans de pagament diferents a la transferència bancària comporta riscos de control com la possible absència de separació de funcions entre la contracció d’obligacions (procés d’autorització de despeses) i la realització de pagaments, la impossibilitat d’aportar diverses signatures en el moment del pagament, etc., per aquest motiu només s’han d’utilitzar de forma subsidiària i en supòsits degudament justificats.