torna

Detall de la notícia

Ajuts per a projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears afectades per la COVID-19

Objecte:

La subvenció del 50% dels costs produïts en el marc del projecte d’internacionalització.

- Amb un màxim de 20.000 euros per projectes d’empreses.

- Amb un màxim de 25.000 euros per projectes d’associacions i clústers.

Beneficiaris:

Empreses, associacions i clústers de les Illes Balears afectades per la COVID-19.

Requisits específics:

Els sol·licitants han de reunir, com a mínim, un dels requisits específics següents:

1. Haver realitzat un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), acreditat documentalment.

2. Tenir aprovada una prestació extraordinària per cessament de l’activitat, acreditat documentalment.

3. Haver tengut una reducció de la seva facturació de com a mínim el 15% durant el període del 1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020, pel que fa al període del 1 de gener del 2019 al 31 de desembre de 2019. Acreditat mitjançat la presentació dels Models anuals de liquidació de L’IVA (model 390 del 2019 i 2020).

Despeses subvencionables:

- Despeses per elaboració d’un pla d’internacionalització.

- Despeses per elaboració d’un pla de marketing internacional.

- Despeses derivades de la digitalització internacional.

- Serveis de registre de marca comunitària.

- Serveis de procès de certificació i registre marca fora UE.

- Despeses de personal.

- Despeses de promoció: accions, fires, viatges (amb bosses de viatges).

- Despeses de serveis de consultoria o gestió d’exportacions exteriors.

- Despeses relacionades amb accions d’assessorament, informació i anàlisis en matèria de internacionalització.

Justificació:

- Presentació de la documentació acreditativa de compliment dels requisits per a ser beneficiari dels ajuts, juntament amb la sol·licitud.

- Justificació de les despeses elegibles juntament amb la sol·licitud: presentació de factures i justificants de pagament.

Tramitació:

- Concessió i pagament amb una sola resolució.

- Resolució per estricte ordre d’entrada de l’expedient.

Terminis:

El termini elegible (factures i justificants de pagament): Comprèn de l’1 d’octubre del 2020 fins al 30 d’octubre del 2021.

→ Excepció: Les accions de promoció exterior d’assistència a fires internacionals celebrades dins el període d’execució, es consideren elegibles les factures i justificants de pagaments emesos de l’1 d’abril de 2020 al 30 d’octubre del 2021.

El termini d’execució de les accions subvencionables (realització efectiva de l’acció): Comprèn de l’1 d’octubre del 2020 fins al 30 de setembre de 2021.

El termini per a la presentació de sol·licituds: Des del dia seguent a la publicació al BOIB, al 30 d’octubre de 2021.