torna

Detall de la notícia

Imatge 4869818

El Consell de la Indústria inicia els tràmits per declarar d'interès estratègic industrial el parc fotovoltaic Agrisolar Es Mercadal

Aquest parc generarà una potència de 20 MWp, equivalents a la potència de 6.000 habitatges

El Consell de la Indústria, impulsat per la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, s’ha reunit aquest dilluns per informar sobre la procedència de formular la declaració de projecte industrial estratègic del projecte del parc fotovoltaic Agrisolar Es Mercadal, de 20 MWp, ubicat al polígon 11, parcel·la 8, des Mercadal, condicionat a l’obtenció de la resta d’autoritzacions administratives, així com al compliment dels condicionants establerts en els informes del Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament des Mercadal, sens perjudici de l’obtenció de la preceptiva declaració d’impacte ambiental.

Aquesta declaració de projecte industrial estratègic, que ha rebut el vist-i-plau unànime per part dels membres del Consell de la Indústria, compta amb els informes favorables de l’Ajuntament i del Consell, que estableixen un seguit de condicions que s’hauran de tenir en compte en la redacció del projecte d’execució.

L’actuació del projecte consisteix en la instal·lació d’un parc fotovoltaic de 19.999,98 kWp i 15.470 kWn de potència instal·lada, al polígon 11, parcel·la 8, del terme municipal des Mercadal, i que podrà subministrar energia a un equivalent de 6.000 habitatges. La instal·lació fotovoltaica comptarà amb una ocupació de 20 hectàrees i constarà de 37.037 panells solars de 540 Wp de potència unitària, 6 inversors de 2.570 kVA cada un, 6 centres de transformació i CMM. A més, l’evacuació de l’energia generada es farà mitjançant una línia soterrada d’11.117 metres fins a la subestació des Mercadal.

D’altra banda, el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha aprofitat per presentar les properes convocatòries adreçades a fomentar les energies renovables i l’eficiència energètica en el sector industrial. En aquest sentit, ha informat que el proper 20 de setembre s’obrirà el termini per presentar sol·licituds d’ajuts a l’autoconsum d’empreses, i ha destacat que aquesta convocatòria inclourà la retirada d’amiant de les cobertes per posar-hi plaques fotovoltaiques, amb un ajut addicional de fins a 660 €/kWp. També ha explicat que a finals d’aquest mes de setembre hi haurà una altra convocatòria adreçada a incrementar l’eficiència energètica de les pimes i grans empreses del sector amb actuacions per invertir en maquinària més eficient i programes d’eficiència energètica.

Ajuts per a indústria

Així mateix, el Consell de la Indústria ha aprovat el projecte de programa de subvencions necessari com a passa prèvia a l’elaboració i la publicació dels ajuts i millores de la competitivitat i la producció industrial per a l’any 2022.

En aquest sentit, i d’acord amb el que estableix la mateixa Llei 4/2017, els objectius dels programes d’ajut i millora de la competitivitat i la productivitat industrial són la implantació de sistemes de qualitat total i el desenvolupament de serveis especialitzats per al suport en l’àmbit de la capacitat comercial, del màrqueting, de la gestió de recursos humans i de la planificació de la producció.

A més, un altre objectiu és el suport al desenvolupament d’instruments de finançament per a les entitats que tenguin per objecte la promoció industrial i el desenvolupament tecnològic i la promoció, en sectors o en àrees d’activitat emergents, o insuficientment dimensionats, d’una capacitat competitiva idònia.

D’altra banda, es preveu donar l’impuls d’infraestructures físiques i d’àmbits tecnològics que possibilitin un desenvolupament competitiu idoni de projectes i l’especialització en activitats de més demanda, amb valor afegit i intensitat tecnològica.

D’acord amb els objectius anteriors, les finalitats dels ajuts per a l’any 2022 són potenciar la modernització, l’acceleració tecnològica i la innovació de la indústria balear, tant en els processos productius com en els de gestió empresarial, avançar cap a la digitalització de la indústria i superar el salt tecnològic que han d’encarar les indústries de les Illes Balears.

A més, es té la finalitat d’incentivar la renovació i l’adquisició d’equipament, com ara sistemes d’impressió digital, sistemes de producció distribuïda, gestió automatitzada d’estocs, adquisició i instal·lació d’ERP i altres eines informàtiques, disseny assistit per ordinador, etc., i acompanyar les empreses en l’elaboració de plans específics de digitalització industrial, incloent-hi l’elaboració de metodologies d’autodiagnosi, formació del capital humà en competències digitals, serveis d’assessoria especialitzada en transformació digital i elaboració de plans d’actuació intraempresa.

Comissió de Seguretat Industrial

D’altra banda, el Consell de la Indústria ha informat sobre l’esborrany del Decret pel qual es regularà el règim de funcionament i la composició de la Comissió de Seguretat Industrial. Aquesta Comissió té com a finalitats estimular el consens i la unitat d’acció en matèria de seguretat industrial, i, en particular, proposar millores en els procediments de seguretat industrial, així com coordinar i unificar actuacions dels agents sotmesos a la seguretat industrial relacionades amb les àrees d’instal·lacions de baixa tensió; instal·lacions tèrmiques; instal·lacions de protecció contra incendis; instal·lacions d’aparells de pressió; instal·lacions de gas; instal·lacions de productes petrolífers líquids; instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics; instal·lacions frigorífiques; aparells elevadors; Registre Industrial; inspeccions tècniques de vehicles.

La Comissió de Seguretat Industrial esdevindrà l’òrgan col·legiat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de naturalesa consultiva i de participació en matèria de seguretat industrial, adscrit a la conselleria competent en matèria d’indústria, i en el qual estan representades les associacions empresarials i sindicals més representatives, els professionals i els agents del sector industrial i del sistema de la seguretat industrial de les Illes Balears, i els departaments de l’Administració de la Comunitat Autònoma i d’altres administracions amb competències connexes o relacionades amb la matèria.

Resultat de les subvencions 2021

El director general de Política Industrial ha informat del procediment d’adjudicacions d’ajuts al sector industrial, publicats el dia 29 de maig, destinats a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva i l’estructura digital de l’activitat industrial per a l’any 2021, per un import de 2 i 1 milió d’euros, respectivament.

 

Línia

TOTAL INVERSIÓ

Subvenció sol·licitada

Nombre d’expedients

Modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial 2021

2.626.013,72 €

   1.322.970,42 €

                   149

Modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial 2021

10.262.558,05 €

   3.455.850,15 €

                   258

Suma total

12.888.571,77 €

   4.778.820,57 €

                   407

Per sectors, destaquen les propostes d’inversió impulsades per la indústria alimentària (18,73 %), fusta i moble (14,32 %), producció d’aliments i begudes (9,93 %), fabricació de productes metàl·lics (7,97 %), la indústria química (7 %) i la construcció naval (6,13 %).

El director general de Política Industrial també ha informat que el Consell de Govern ha acordat una ampliació de crèdit de la línia de modernització per un import d’1.189.500 €, fet que permetrà donar resposta a la demanda existent. Amb tot, es preveu l’inici del pagament per al novembre, una vegada exhaurit el període de justificació. Antoni Morro ha afegit que en aquests moments s'està elaborant un informe de seguiment de les actuacions dins el marc del Pla d'Indústria 2018-2025 de les Illes Balears, aprofitant que ens trobam a l'equador de la implantació d'aquest document estratègic. En aquest informe s'analitzarà quina ha estat l'evolució del sector industrial a la nostra comunitat aquests darrers anys.