torna

Detall de la notícia

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN APROVA AJUTS PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ACTIVITAT INDUSTRIAL PER 1,18 MILIONS D'EUROS

Aniran destinats a promoure actuacions per a la modernització de l’estructura productiva

Aquest ajut suposa una ampliació del crèdit de la convocatòria, que era de dos milions d’euros

El Consell de Govern ha autoritzat l’ampliació del crèdit previst en la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 26 de maig de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial per a l’any 2021, per un import d’1.189.500 €.

Aquest ajut suposa una ampliació al crèdit establert de dos milions d’euros. El crèdit destinat a la convocatòria, doncs, serà de tres milions cent vuitanta-nou mil cinc-cents euros (3.189.500 €), amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de 2021.

Aquestes subvencions es troben incloses dins el marc del Pla d’Indústria, en què s’identifica una necessitat de modernitzar la indústria. La convocatòria d’aquests ajuts destinats a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva es va publicar en el BOIB número 70, de dia 29 de maig de 2021. Aquesta ampliació de crèdit permetrà donar resposta a l’actual demanda existent.