torna

Detall de la notícia

Imatge 4869005

Concurs per a la permuta de la parcel·la A en l'avinguda S'Olivera 62 de Magaluf (Calvià) i 48 places d'aparcament a canvi d'una futura edificació

La Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública, regula la implantació d’àrees, que denomina Reserves Estratègiques de Sòl (RES), per fer front a la manca constatada de sòl urbanitzat destinat a la construcció d’habitatge de protecció pública a les Illes Balears.


Fruit d'aquestes actuacions, a la Reserva Estratègica de sòl nº2 (RES 2) ubicada a l'Av. S'Olivera, 62 de Magaluf a Calvià, el promotor privat va cedir a l'Administració solars per construcció d'habitatge protegit.


La parcel·la objecte de la permuta (parcel·la “A”) forma part de la Reserva Estratègica de sòl nº2 (RES 2), sobre la qual s'ha previst l'execució d'un conjunt urbanístic d'habitatges de protecció pública a desenvolupar en etapes diferents.


La parcel·la, que té una superfície de 2.430,75 m² i una edificabilitat màxima de 2.892,59 m², haurà de destinar-se a la promoció de 36 habitatges de protecció pública en règim de compravenda.


La proposta resultant d’aquest procediment, haurà de complir amb els requisits i característiques dels habitatges protegits de manera coherent amb l’optimització dels costos, la qualitat funcional i arquitectònica i la implantació de mesures mediambientals.


S’haurà de donar, també, una resposta arquitectònica adequada a les necessitats establertes, complint amb els requisits d'integració paisatgística marcats, amb l'objectiu que els edificis d'habitatges que es construeixin en la parcel·la A formin un conjunt urbanístic i arquitectònic unitari amb els edificis de les parcel·les B i C.


La contractació de la permuta es desenvoluparà seguint el plec de bases que s'annexa, i el termini de presentació d'ofertes és fins a les 14.00 h del dia 15 d'octubre de 2021.


Publicació al BOIB Núm. 127 - 14 de setembre de 2021: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11447/653222/anunci-de-l-institut-balear-de-l-habitatge-ibavi-d

 

Documentació del concurs d’adjudicació:

- Plec de bases (condicions del concurs)

- Doc 1 Informe de taxació

- Doc 2 Informe valoració immobles

- Doc 3 Nota informativa registral

- Doc 4 Bases tècniques

- Doc 5 Estudi de detall


 Documentació complementaria:

- Informació addicional (condicions CV HPO)

Publicació d'acords i resolucions:

- Certif_acord CAdmin_27-10-2021

- 20211105 resolució inici adj. directa Calvià

- 20212117 resolució nou termini adj. directa