torna

Detall de la notícia

Imatge 4865202

Camps d'aprenentatge de les Illes Balears. Curs 2021-2022

Els camps d’aprenentatge són centres educatius que depenen de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Finalitat: desenvolupar aspectes del currículum escolar mitjançant l’observació, l’experimentació i el treball de camp en un medi singular i cultural de les Illes Balears, fent especial menció als continguts de l’educació ambiental.

Destinataris: Centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que imparteixin educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, formació professional bàsica, educació de persones adultes, centres d’educació especial i centres docents privats, durant el curs 2021-2022.

Novetats del curs 2021-2022

 • La sol·licitud d’estada/visita s’ha de fer mitjançant el GestIB i s’ha de tramitar segons el procediment que hi apareix. S’entén per estada anar a un camp d’aprenentatge i pernoctar i s’entén com a visita anar a un camp d’aprenentatge a realitzar qualque activitat puntual durant l’horari escolar.
 • El calendari de sol·licitud dels centres educatius s’obrirà dia 13 de setembre de 2021 i romandrà obert durant tot el curs escolar, adaptant les sol·licituds als dies disponibles de cada camp.
 • El calendari d’estades/visites escolars dels centres educatius als camps d’aprenentatge durant el curs 2021-2022 serà de dilluns a divendres de dia 27 de setembre de 2021 al 23 de juny de 2022. Durant el primer trimestre no es duran a terme estades amb pernoctacions a causa de les recomanacions per l’actual situació sanitària. Es podran sol·licitar per al segon i tercer trimestre, sempre i quan les condicions sanitàries ho permetin. 
 • En el cas del Camp d'Aprenentatge Es Palmer, el període de sol·licituds de visites s'obrirà dia 13 d'octubre; aquest curs no hi haurà pernoctacions.
 • La informació de totes les sol·licituds quedarà reflectida al programa de gestió de centres docents de les Illes Balears (GestIB) de tal forma que un centre podrà veure els dies disponibles de cada camp i reservar la data. Cal seguir la ruta del Gestib: Llistes --> Camps d'aprenentatge --> Calendari de visites
 • Les estades/visites s’assignaran per ordre d’arribada de les sol·licituds al Gestib.
  En cas que un mateix dia arribin diverses sol·licituds per reservar una mateixa data de visita, s’adjudicarà segons l’ordre de preferència següent:
  a) Centres sostinguts amb fons públics.
  b) Centres que facin la sol·licitud de més d’un dia en els camps on es pugui pernoctar.
  c) Centres de termes o municipis amb conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional i administracions locals, així com els centres que sol·licitin estada als camps d’aprenentatge d’Orient i Binifaldó i participin en el Programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana.
 • Abans de sol·licitar una estada o visita cal dirigir-se a la pàgina del Camp d'Aprenentatge corresponent per comprovar les seves particularitats.  
 • Per a més informació, podeu consultar les Instruccions de sol·licitud CdA, les Condicions d'ús o bé adreçar-vos a la pàgina web del camp corresponent.


Pàgines web dels Camps d'Aprenetatge de les Illes Balears

 

Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es