torna

Detall de la notícia

Resolució de concessió i denegació d'ajudes per modernitzar les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la COVID-19

DOCUMENTCIÓ A PRESENTAR:

  • Sol.licitud de pagament signada.
  • Memòria d’actuació justificativa signada del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, en què es descriguin de manera detallada el projecte que s’ha duit a terme i els resultats que s’han obtingut.
  • Annex 3. Compte justificatiu. Llista enumerativa de factures i justificants de pagament.
  • Factures de les despeses objecte de la subvenció i justificants dels pagaments d’aquestes (per a pagaments de factures amb import de 500 € o superior, s'han d'acreditar mitjançant copia del document bancari que acrediti la transferència o el pagament domiciliat en què figurin la data, l’import i el concepte del pagament de tal manera que s’identifiqui aquest amb la factura, i també les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari de la subvenció i amb l’emissor de la factura, respectivament). Per a les factures inferiors a 500 euros és un justificant suficient el rebut de pagament signat pel proveïdor, el tiquet de caixa o qualsevol document que n’acrediti el pagament. No s’admetran les factures amb import de 500 euros o superior pagades en efectiu amb rebut de pagament del proveïdor.

 

PAGAMENT DE LES FACTURES O D’ARRENDAMENT

1.- No s’admetran factures justificatives inferiors a 100 euros (IVA inclòs).
2.- No s’admetran les factures ni els pagaments d’arrendaments amb un import de 500 euros o superior pagades en efectiu amb rebut de pagament del proveïdor.
3.- Els justificants de la inversió subvencionada, és a dir, les factures i els seus pagaments, han d'estar inclosos dins el període d’elegibilitat comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 15 de setembre de 2021.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES  SOL•LICITUDS

De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions per efectuar qualsevol tràmit d’aquest procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:
  -  Les persones jurídiques.
  -  Les entitats sense personalitat jurídica.
  -  Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Enllaç al Registre Electrònic


Si la presentació telemàtica no és possible, els subjectes no obligats a relacionar-vos electrònicament podeu acudir a una oficina de registre (recordau que algunes funcionen amb cita prèvia).