torna

Detall de la notícia

Imatge 4860817

Procediment de lliure designació

13/11/2021

Es publica al BOIB, Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general
de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen, pel procediment de lliure designació, diversos llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocats mitjançant Resolució de 8 de setembre de 2021.

 

19/10/2021

 

Es publica la llista definitiva de persones admeses


15/09/2021

S'ha publicat al BOE nº 221 Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad, referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts, o en la Seu electrònica

www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-15014.pdf

 

14/09/2021

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per proveir diversos llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts, o en la Seu electrònica (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4836040).

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balear o bé l'anunci al Butlletí Oficial de l'Estat, si és posterior.