torna

Detall de la notícia

Tràmits pels funcionaris de carrera d'una administració diferent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Els funcionaris de carrera que procedeixen d'una administració diferent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que el dia 9 de juliol se'ls ha confirmat l'adjudicació d'una destinació provisional per al curs 2021/2022 hauran d'aportar, a partir d'aquesta data, un certificat emès per la seva administració d’origen on constin les darreres retribucions percebudes (Certificat d’Havers). Els triennis i/o sexennis no inclosos en el document esmentat s’acreditaran amb un certificat, vàlid administrativament, del reconeixement corresponent (en cap cas s’admetran com a vàlides les còpies simples).

També hauran de lliurar, degudament emplenats i mitjançant el tràmit telemàtic, els corresponents documents de dades personals, dades bancàries, retenció en concepte d'IRPF i el model 145 que s'adjunten. PDF
  PDF  PDF  PDF
 


Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres al Tel. : 971177601