torna

Detall de la notícia

Imatge 4825161

PRÀCTIQUES D'ALUMNES MATRICULATS A UNIVERSITATS DE L'ESTAT SENSE CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ EN CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS PER AL CURS 2021-2022

Dia 7 d’agost de 2021 es va publicar al BOIB la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 de juliol de 2021 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes de les universitats amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres educatius dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

La universitat ha de presentar una sol·licitud d’admissió d’alumnes en pràctiques a la DG de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (DGPICE).

La DGPICE, una vegada rebuda la sol·licitud de la universitat, juntament amb la documentació requerida a la convocatòria, i la conformitat del centre a través del GestIB, autoritzarà el centre educatiu perquè admeti l’estudiant en període de pràctiques.

En cap cas un centre pot rebre un alumne en pràctiques sense tenir aquesta autorització.

En cap cas es podrà proposar com a centre per fer les pràctiques el mateix en el qual l'alumne/a faci feina sota qualsevol figura de contractació, ja sigui laboral o administrativa (per als casos en què hi hagi alumnat que compatibilitzi estudis oficials amb treball remunerat).

UNIVERSITAT SENSE CONVENI ESPECÍFIC: Presentació de sol·licitud en línia: L'imprès de sol·licitud s'ha d’emplenar i registrar en línia a la pàgina web de la DGPICE (dgpice.caib.es), i s’hi ha d’adjuntar la documentació requerida al punt tercer de l’annex.

S’ha d’emplenar UNA sol·licitud independent per a cada tipus de pràctiques i alumne.

S’estableixen dos terminis:

a) Primer termini: El termini de presentació de sol·licituds s’inicia dia 13 de setembre i finalitza dia 31 d’octubre de 2021.

Dins d’aquest termini es poden presentar sol·licituds per fer pràctiques en el primer i/o segon semestre del curs 2021-2022.

b) Segon termini: El termini de presentació de sol·licituds s’inicia dia 25 de gener i finalitza dia 28 de febrer de 2022.

Dins d’aquest termini únicament es poden presentar sol·licituds per fer pràctiques en el segon semestre del curs 2021-2022.

CENTRE EDUCATIU: Sol·licitud per acollir alumnes en pràctiques d’universitats sense conveni específic: La direcció del centre educatiu interessat a participar en aquesta convocatòria ha d’accedir al GestIB, a l’opció Centre>>Propostes de personal. Ha de seleccionar la universitat i les pràctiques corresponents i emplenar la proposta, en el termini comprès entre el 13 de setembre i el 31 d’octubre de 2021, per a les sol·licituds corresponents al primer termini, i entre el 25 de gener i el 28 de febrer de 2022, per a les sol·licituds del segon termini.

Certificació de les Pràctiques: Entre l’1 de maig i el 30 de juny, una vegada acabat el període de pràctiques, els directors dels centres han de comunicar que l’alumne ha duit a terme les pràctiques amb normalitat, segons la forma acordada i en els terminis prevists i que el docent les ha tutoritzades. Han d’emplenar el nom dels tutors i del coordinador de les pràctiques que s’han fet al seu centre, a través del GestIB, a l’opció Personal>>Certificació de tutors alumnes en pràctiques

En cap cas NO es TRAMITARAN les propostes de reconeixement de les hores corresponents a aquesta activitat si la DGPICE NO HA AUTORITZAT les Pràctiques i NO HA NOTIFICAT, per mitjà del GestIB, l'autorització al centre educatiu prèviament a la data en què s'han d'iniciar.

ALUMNES EN PRÀCTIQUES: Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears: Els estudiants de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, prèviament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19, degudament emplenada i signada per l’estudiant.

Telèfon de contacte: 971176625