torna

Detall de la notícia

Imatge 4825067

PRÀCTIQUES DEL GRAU DE PEDAGOGIA I DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE LA UNED EN CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS PER AL CURS 2021-2022

Dia 7 d’agost de 2021 es va publicar al BOIB Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 de juliol de 2021 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques del grau de pedagogia i del Màster Universitari en Formació del Professorat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

Terminis de presentació de sol·licituds per acollir alumnes en pràctiques de la UNED: Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han d’accedir al GESTIB, a l’opció «Centre > Propostes de personal». Han de seleccionar la universitat i les pràctiques corresponents i emplenar la proposta, en els terminis següents:

  • Grau de Pedagogia: de l’1 al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
  • Màster Universitari en Formació del Professorat: de l’1 de setembre al 16 d’octubre 2021, ambdós inclosos.

 

ALUMNES EN PRÀCTIQUES: Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears: Els estudiants de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, prèviament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19, degudament emplenada i signada per l’estudiant.

Telèfon de contacte: 971176625