torna

Detall de la notícia

Imatge 4825016

PRÀCTIQUES D'ESTUDIS OFICIALS DE LA UIB EN CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS PER EL CURS 2021-2022

Dia 7 d’agost de 2021 es va publicar al BOIB la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 de juliol de 2021 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears.

Terminis de presentació de sol·licituds per acollir alumnes en pràctiques de la UIB: Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han d’accedir al GESTIB, a l’opció «Centre > Propostes de personal». Han de seleccionar la universitat i les pràctiques corresponents i emplenar la proposta, en els terminis següents:

  • Grau d’Educació Infantil:

        - Pràctiques II (3 - 6): del 30 d’agost al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

  • Grau d’Educació Primària:

        - Pràctiques I, II i de menció: del 30 d’agost fins al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

  • Grau de Pedagogia: del 30 d’agost fins al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
  • Grau de Psicologia: del 30 d’agost fins al 29 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.
  • Grau d’Educació Social: del 30 d’agost fins al 8 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.
  • Màster Universitari en Formació del Professorat: del 30 d’agost fins al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
  • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció de l’1 al 30 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

 

ALUMNES EN PRÀCTIQUES: Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears: Els estudiants de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, prèviament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19, degudament emplenada i signada per l’estudiant. 

Telèfon de contacte: 971176625