torna

Detall de la notícia

Imatge 4823158

REQUERIMENT D'ESMENES DE LES SOL·LICITUDS D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL DE LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

Les persones que segons el Requeriment d’esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat hagin de fer un requeriment d’esmena, hauran obligatòriament de fer arribar al Servei de Formació Homologada i Capacitació la documentació requerida.

En aquest sentit, s’han de seguir les instruccions següents:

1. No s’ha de presentar cap altra documentació excepte la referida a les esmenes requerides.

2. Per a fer-ho, s’ha d’adjuntar un únic fitxer zip que inclogui la documentació sol·licitada mitjançant un document pdf diferent per a cada esmena requerida. Cada document pdf s’ha de titular amb el format següent:

Títol activitat formativa_esmena

Exemple: latencioaladiversitataeso_esmena

Les esmenes s’hauran de fer arribar mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a tal efecte que trobareu clicant aquí

NOVETATS

06/09/2021 - Sol·licituds d'activitats formatives lliurades entre el 28 d'abril i el 15 de juliol de 2021 que requereixen ser esmenades.