torna

Detall de la notícia

Proposta de resolució sobre la concessió de subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç, amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Proposta de resolució del director general de Comerç sobre la concessió de subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç, amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Fets

1. El dia 23 de març de 2021 es va publicar al BOIB núm. 40 la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de març de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç, amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
2. L'apartat vuitè de l'annex I (bases) de la Resolució de convocatòria estableix el règim de concessió de les subvencions:

    1. Règim de concessió per a les organitzacions empresarials:

Atès que, d'acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, la concessió dels ajuts s'ha de fer aplicant una distribució proporcional en funció del nombre de representants vocals assignats a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu per al sector del comerç de les Illes Balears, de la manera següent:

    a) Un ajut mínim lineal de 12.500 euros a totes les organitzacions empresarials representades en la Comissió Negociadora esmentada abans.

    b) Després d'haver restat a la quantitat pressupostada per a organitzacions empresarials (100.000 euros) l'ajut mínim lineal a què fa referència el paràgraf anterior, les organitzacions empresarials veuran incrementada la subvenció en els termes següents:

1r.    La quantitat resultant de la minoració indicada s'ha de dividir entre el nombre total de representants de les organitzacions empresarials assignats a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu per al sector del comerç de les Illes Balears. Amb això s'obté el valor mitjà assignat a cada representant empresarial.

2n. El valor mitjà assignat a cada representant empresarial s'ha de multiplicar pel nombre de representants empresarials de cadascuna de les organitzacions en la Comissió Negociadora esmentada.

c)    La quantia total de l'ajut que es pot concedir a cadascuna de les organitzacions és el resultat de sumar les quantitats que li corresponen en concepte d'ajut mínim lineal i per acreixement, prevists en els paràgrafs a) i b) d'aquest apartat.

    2. Règim de concessió per a les organitzacions sindicals:

La concessió dels ajuts s'ha de fer aplicant una distribució proporcional directa dels 100.000 euros entre les organitzacions sol·licitants en funció de la representativitat, en data 1 de febrer de 2021, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de les empreses incloses dins l'àmbit del conveni col·lectiu del sector del comerç de les Illes Balears.

3. D'acord amb l'apartat vuitè, tercer paràgraf, de las bases incloses a la Resolució de convocatòria i l'apartat 7.3 de l'Ordre de bases reguladores, per seleccionar les entitats beneficiàries no serà necessari realitzar un concurs, atès que per la naturalesa del règim de concessió no és necessària la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si.

4. El servei tècnic de la direcció general de Comerç  ha examinat les sol·licituds i ha comprovat que els sol·licitants que consten a l'annex 1:

· Poden ser beneficiaris de la subvenció objecte de convocatòria per la seva naturalesa.

· Han presentat correctament la seva sol·licitud i la documentació del projecte dins el termini previst a la convocatòria.
 
· Estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

5. L'import econòmic d'aquesta convocatòria és de 200.000 euros, dels quals es corresponen 100.000 a les organitzacions empresarials del sector del comerç i 100.000 a les organitzacions sindicals del mateix sector.

6. La subvenció proposada es distribueix en les quantitats especificades en l'annex 1, per a cada beneficiari, fins al màxim fixat d'acord amb els criteris de distribució proporcional expressats en l'esmentat apartat vuitè de les bases de la Resolució de convocatòria.

7. Pel que fa a les organitzacions sindicals, i atès el certificat de data 1 de febrer de 2021, emès des de la direcció general de Treball i Salut Laboral de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball,  sobre la representativitat de les empreses incloses dins el conveni col·lectiu del sector del comerç de les Illes Balears, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la representació és la següent:

-FEDERACIÓN DE SERVICIOS MOVILIDAD Y CONSUMO DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES-UGT: 188 empreses
-FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE COMISIONES OBRERAS (CCOO): 131 empreses
-UNIÓ SINDICAL OBRERA ILLES BALEARS (USO): 66 empreses
-CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT): 2 empreses

Quant a la representació empresarial, i atès el certificat de data 15 de febrer de 2021 del secretari de la Comissió del Conveni Col·lectiu laboral per al comerç de les Illes Balears, la representació en l'esmentada Comissió és la següent:

-FEDERACIÓ D'EMPRESARIS DE COMERÇ DE LES BALEARS (AFEDECO): 10 vocalies
-ASSOCIACIÓ DEL PETIT I MITJÀ COMERÇ DE MALLORCA (PIMECO): 3 vocalies
-FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE MENORCA- PIME MENORCA: 1 vocalia
-PIMEEF: 1 vocalia

8. Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 19301 761A01 48000 00 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de l'any 2021.

9. En data 23 de juny de 2021 s'ha emès informe tècnic des de la direcció general de Comerç sobre la concessió d'ajuts en el marc d'aquesta convocatòria.


Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

3. El Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental en els procediments administratius (BOIB núm. 21, de 12 de febrer).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 31 de setembre).

5. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç i serveis (BOIB núm. 52, de 17 d'abril).

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), que atribueix a la direcció general de Comerç el foment en matèria de comerç.


Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió de la subvenció condicionada a la justificació de la realització de les activitats subvencionades, d'acord amb l'apartat novè de les bases incloses a la resolució de convocatòria, a les entitats que figuren a l'annex 1.

2. Autoritzar i disposar una despesa global de 199.739,99 € a favor de les entitats que hi figuren a l'annex 1, amb càrrec a la partida pressupostària 19301 761A01 48000 00 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigent.

3. Concedir un termini de 10 dies per a que els interessats facin, si escau, les al·legacions que considerin oportunes.

4.  El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada, mitjançant la presentació de la documentació a la qual es fa referència en el punt novè de les bases incloses a la Resolució de la convocatòria.

5. Les inversions objecte de les sol·licituds han d'estar executades i pagades en el període comprès entre el 2 d'octubre de 2020 i l'1 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos).

6. El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció finalitza el 5 d'octubre de 2021.

7. La falta de justificació en els termes i en els terminis que estableix aquesta Resolució, la modificació significativa del projecte presentat sense que aquesta Conselleria l'hagi aprovada prèviament, i també la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent a la que estableix la norma, determinen la revocació de la subvenció.

Palma, 23 de juny  de 2021

El director general de Comerç