torna

Detall de la notícia

Imatge 4763728

Procediment de lliure designació

21.10.2021

Es publica Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’error material
advertit en la publicació de la Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 29
de setembre de 2021, per la qual s’adjudiquen, pel procediment de lliure designació, diversos llocs de
treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
convocats mitjançant Resolució de 16 de juny 2021.

 

02.10.2021

Es publica Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general
de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen, pel procediment de lliure designació, diversos llocs de
treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

24.08.2021

Es publica la llista definitiva de persones admeses

02/08/2021

En el BOIB núm. 102 de 31 de juliol de 2021 s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per a l’atorgament d’un nou termini de presentació de sol·licituds de participació en el procediment per proveir dos llocs de treball de personal funcionari de la Conselleria de Hisenda i Relacions Exteriors pel procediment de lliure designació, convocats per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 16 de juny de 2021, i de rectificació d’errada material de les bases d’aquest procediment.

En relació a aquest procediment i en referència al lloc de treball de Cap del'Oficina de Supervisió i Anàlisi Pressupostari, en el BOE núm. 183 de 2 d'agost de 2021 s'ha publicat la Resolución de 20 de julio de 2021, de la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad, referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, convocada por Resolución de 16 de junio de 2021.

Podeu consultar la informació i els documents adjunts en la Seu electrònica (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4748935).

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors com s'indica a continuació:

-Cap del Servei d'Informació i Assessorament (F0114002T). El nou termini de 15 dies hàbils per presentar sol·licituds de participació en el procediment de provisió d'aquest lloc de treball, es comptarà a partir l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

-Cap de l'Oficina de Supervisió i Anàlisi Pressupostari (F0103000U). El nou termini de 15 dies hàbils per presentar sol·licituds de participació en el procediment de provisió d'aquest lloc de treball, es comptarà a partir l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balear o bé l'anunci al Butlletí Oficial de l'Estat, si és posterior.

01/07/2021

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 16 de juny de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per proveir diversos llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació.

 
Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts, o en la Seu electrònica (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4748935).