torna

Detall de la notícia

Imatge 4756364

Guia per sol·licitar intervencions d'infraestructures

GUIA PER A SOL·LICITAR INTERVENCIÓ INFRAESTRUCTURES ALS CENTRES

 

Tots els centres educatius en detectar una deficiència a les seves instal·lacions o en cas que vulguin realitzar una millora ho han de comunicar al Servei de Centres Educatius de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Aquesta comunicació ha d'anar acompanyada de tota la informació que es consideri necessària i que ajudarà a valorar la petició (entre d'altres es poden adjuntar fotografies, informes de l'ajuntament, historial de reparacions realitzades...). Aquesta comunicació s'enviarà a serveicentres@dgplacen.caib.es. En rebre la comunicació, es contactarà amb el centre educatiu per obtenir més informació i, si escau, es concertarà una visita. 

En funció de les deficiències detectades o les necessitats de millora, es determinarà des del Servei de Centres si es tracta d’una operació de manteniment (en cas d’un CEIP l’haurà d’assumir l’ajuntament corresponent), una intervenció senzilla i que es pot executar des del centre  o bé si és una actuació que ha d’assumir IBISEC. 

En cas que es tracti d’un CEIP i l’ajuntament hagi d’assumir la reparació, el centre ho posarà en coneixement de l’ajuntament perquè en posi en marxa les actuacions necessàries per resoldre la situació. En cas de no rebre resposta per part de l'ajuntament es comunicar a aquest servei. 

En cas que l’actuació no la pugui assumir el centre, es comunicarà a aquest servei i es sol·licitarà a intervenció a IBISEC en funció de la urgència de la necessitat. Cal destacar que el volum de feina no permet actuacions immediates, totes els centres tenen necessitats i s'han d'atendre en funció de la disponibilitat dels tècnics  i del pressupost. 

Per a totes les actuacions que impliquin obra menor (tombar o posar tabics, remodelació d'espais...) que pugui assumir el propi centre, necessitarà una autorització per part del Servei de Centres Educatius per a poder executar-les. 

S’han de tenir en compte les següents consideracions: 

 • Cal tenir sempre present que escometre obres menors o majors sense llicència de cap tipus ni projecte tècnic, pot arribar a sancions administratives i fins i tot a l'ordre d'enderrocar l'executat.

 • Les intervencions s’han d’adequar a la normativa vigent en matèria d’urbanisme, d’habitabilitat (ventilació, il·luminació....) i de requisits mínims dels espais segons la normativa educativa en vigor.

 • Així mateix, pel fet de ser edificis docents s’han de complir per una banda les Instruccions sobre la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris, i per altra banda a qualsevol edifici escolar és d’obligat compliment el CTE (Código Técnico de la Edificación aprovat per RD 314/2006 de 17 de març) és a dir, que totes les actuacions que se facin al centre hauran d’estar supeditades al seu compliment, en particular si per qualque motiu es compromet de manera directa o indirecta tot el que respecta a:

 • Seguretat estructural

 • Seguretat d'utilització

 • Salubritat

 • Protecció enfront del soroll

 • Estalvi d'energia

 • Seguretat en cas d'incendi

 • Cal també tenir en compte que en cas que suposin una modificació d’aules o espais docents, el CTE també fixa el següent : una ocupación de 2 metros cuadrados por persona en aulas infantiles, 1,5 metros cuadrados por persona en el resto de las aulas, y 5 metros cuadrados por persona en los espacios diferentes a las aulas como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo, etc.

Per tant, caldrà tenir en compte la limitació de l’ocupació màxima de l’espai.

 • Respecte del compliment amb les Instruccions sobre la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris, el punt 7.1_Limitacions en matèria de manteniment i conservació d'edificis, estableix el següent:

Les actuacions que els centres poden executar amb relació al manteniment i la conservació dels edificis són les que es realitzen en els edificis inclosos en l’àmbit de la parcel·la escolar i les seves instal·lacions, com ara reparar o substituir paviments, revestiments de parets i de sostres, finestres, portes, persianes, vidres, sanitaris, aixetes, pintura, enllumenat, pistes poliesportives, tanques, etc., i elements de les instal·lacions.

Queden excloses totes les obres regulades per normes tècniques que exigeixen projecte signat per un tècnic competent i que comporten responsabilitat per al seu autor (les que afecten a la seguretat, l’estabilitat i l’estanquitat de l’edifici, i les que en modifiquen substancialment les instal·lacions) o aquelles altres que modifiquen els espais funcionals de l'edifici, els seus usos i els dels espais exterior, regulats per la normativa educativa en vigor.

 • Una vegada estudiada la sol·licitud, en funció de la quantia econòmica de l’actuació s’haurà de seguir el següent procediment:

a) Obres d’import inferior o igual a 2100 euros (iva exclòs)(1).

-Aprovació de la despesa pel director del centre

-Petició d’un únic pressupost a l’empresa que es consideri més adequada

b) Import superior a 2100 euros (iva exclòs), o inferior o igual a 6000 euros (iva exclòs), i despeses plurianuals d’import inferior o igual a 6000 euros (iva exclòs) (1).

-Demanar 3 pressupostos de 3 empreses diferents

-Aprovació de la despesa pel consell escolar

c) Import superior a 6000 euros (iva exclòs), i inferiors a 40000 euros (iva exclòs) per als contractes d’obres. 

-Demanar 3 pressupostos de 3 empreses diferents

-Aprovació de la despesa pel consell escolar

-Enviar sol·licitud d’expedient de despesa a Secretaria General de la Conselleria d’Educació que sol·licitarà a Servei de Centres un informe favorable de les actuacions a realitzar pel centre per a l’aprovació de la despesa. 

MOLT IMPORTANT: Totes les incidències s'han de comunicar al Servei de Centres Educatius.