torna

Detall de la notícia

Imatge 4742623

Escoles segures, presencialitat completa i millorar atenció a l'alumnat amb més dificultats, eixos clau del proper curs

Martí March ha comparegut avui al Parlament per explicar la planificació del proper curs 2021/22 

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha comparegut avui en seu parlamentària a petició pròpia per explicar la planificació del proper curs 2021/22. La intervenció té lloc després de la celebració de la Conferència Sectorial d’Educació en que els ministeris d’Educació i Sanitat i les comunitats autònomes acordaren les línies essencials que han de marcar el curs que vé.

En la seva intervenció, March ha destacat els principals objectius que s’han tengut en compte per organitzar el curs 2021/22. “Hem treballat sobre tres eixos: d’una banda, garantir que els centres educatius continuïn essent entorns segurs i saludables, adaptant les mesures preventives per millorar alguns aspectes pedagògics en funció de l’escenari epidemiològic i del que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment. D’altra, procurar la presencialitat completa a tots els nivells educatius i millorar l’atenció a l’alumnat amb més dificultats i el que s’ha vist més afectat des del punt de vista educatiu i socioemocional per la situació de la pandèmia”.

La setmana passada es varen tractar els protocols que s’aplicaran el proper curs a la Mesa Sectorial i a les meses de mares i pares, de directors i de concertada i avui s’han publicat al BOIB. March ha destacat que “han estat debats tranquils i constructius amb tots els col·lectius que, en general, han fet una valoració positiva del curs i, naturalment, també han assenyalat aspectes a millorar”.

Martí March ha destacat l’experiència que han assolit tant els centres com la Conselleria després d’un curs complet gestionat en convivència amb la pandèmia. “Per això, vull demanar serenitat i prudència a tots els col·lectius, especialment als polítics. Crec que tant els centres com els tècnics de Salut i Educació ens hem guanyat un vot de confiança després d’afrontar un curs extremadament complicat com l’actual”.

En aquest sentit, el conseller ha manifestat que hi ha iniciatives del curs actual que es mantindran el proper curs pel seu bon funcionament. En concret, ha volgut destacar la continuïtat del servei EduCOVID i del servei de substitucions exprés del professorat. “Aquestes dues iniciatives han estat extremadament útils per als centres i es mantindran el proper curs”.

Quant als docents, la previsió és mantenir bona part del professorat que es va incrementar el curs passat amb motiu de la pandèmia. “En tot cas”, ha explicat Martí March, “ la distribució serà diferent en funció dels protocols aprovats en relació als diversos nivells educatius”.

El conseller ha volgut fer una menció expressa a la realitat de les ràtios a les Illes Balears. “Tornar a les ràtios habituals a Balears significa tornar a una situació que, en general, està per davall de la que marca la llei. Varem fer una aposta decidida per baixar-les i ja fa 4 cursos que iniciàrem la reducció a 20 alumnes al nivell de 3 anys i poc a poc aquesta reducció malgrat ser una comunitat que no deixa de créixer s’està consolidant en els cursos posteriors”.

En este sentido, March ha afirmado que “no hem deixat de crear places noves des que vàrem arribar. Així, el càlcul que tenim és que fins a maig de 2023 s’hauran creat a Balears 9.600 places escolars noves”.

Al llarg de la compareixença el conseller ha detallat les mesures que s’adoptaran el proper curs. Entre elles en destaquen les següents:

-        Organització dels nivells educatius d’educació infantil, educació primària (fins a 6è inclòs) i educació especial, en grups de convivència estable.

  • L’alumnat del mateix grup de convivència estable poden interactuar entre ells sense necessitat de mantenir la distància de seguretat de manera estricta.
  • L’alumnat de distints grups de convivència estable han de guardar la distància de seguretat d’1,5 m en tot moment, tot i que en els patis poden interactuar amb alumnat d’altres grups del mateix curs o del mateix cicle en centres de fins a una línia.

-        Organització per a la resta de nivells educatius en la que es plantegen dos escenaris en funció del nivell d’alerta sanitària:

  • Nova normalitat (nivell 0), nivells 1 i 2: en el primer escenari, que és el que e s preveu per a l’inici del curs, la distància de seguretat interpersonal s’estableix en 1,2 m a dins les aules i 1,5 m a l’exterior.
  • Nivells alerta sanitària 3 i 4: La distància dins les aules s’incrementarà a 1,5 m a partir de 3r d’ESO. En aquest cas, i com a darrer recurs per complir amb les mesures de distanciament, es podran plantejar fórmules de semipresencialitat a partir de 3r d’ESO, que hauran de comptar amb informe favorable de la Inspecció i autorització prèvia de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Sempre que sigui possible, es garantirà la presencialitat completa de l’alumnat de 2n de batxillerat.

-        Les ràtios seran les establertes en cada etapa, sempre que es pugui complir amb les mesures de distanciament establertes en cada cas.

-        L’alumnat d’aules UEECO o ASCE s’adscriurà a un grup de referència i podrà participar en les seves activitats. Es recuperarà la modalitat d’escolarització combinada entre un centre d’educació especial i un centre ordinari per a l’alumnat que ho precisi.

-        La dotació de professorat permetrà que els docents de suport i els mestres especialistes no s’hagin d’assumir obligatòriament una tutoria com a conseqüència de l’aplicació de les mesures de prevenció previstes. Però cada centre podrà decidir el tipus d’organització més adequada.

-        Es preveu la possibilitat de flexibilitzar la regulació de l’ús de les mascaretes d’acord amb el que estableixin en cada moment les autoritats sanitàries.

-        Es garantirà que els serveis d’escola matinera, transport escolar i menjador es puguin dur a terme. L’alumnat d’educació infantil no haurà de mantenir la distància de seguretat amb alumnes del seu grup als menjadors. L’alumnat que fa ús de l’escola matinera i pertany al mateix grup no caldrà que mantengui la distància entre ells, però sí amb alumnes d’altres grups.

-        La incorporació de l’alumnat a l’inici de curs es podrà programar en 3 dies i es permetrà de nou l’accés de les famílies als centres.

-        El pla digital de contingència de cada centre haurà de preveure si es dona una situació de semipresencialitat o d’ensenyament a distància, el foment de les classes en streaming en part de l’horari lectiu diari no presencial dels grups.

-        Tots els centres hauran de revisar els seus plans de contingència durant el mes de juny, els quals seran supervisats per la Inspecció educativa per preveure adequadament les necessitats de cada centre en cadascun dels escenaris previstos.

-        Per complementar la ventilació de les aules, la conselleria d’educació i formació professional dotarà els centres públics amb 4.000 filtres HEPA i subvencionarà l’adquisició d’aquests dispositius per part dels centres concertats.

-        Les altres mesures de prevenció es mantenen sense grans canvis: ventilació, ús de mascaretes, higiene de mans, preferència de reunions virtuals, mesures al transport escolar, evitar aglomeracions, ... 

Per finalitzar la seva intervenció el conseller ha afirmat que “el repte d’ aquest curs 2021/22 amb més ambicions i amb més objectius l’hem de guanyar entre tots”. “Segurament”, ha afegit, “i malgrat els aspectes negatius de la pandèmia, també hi ha hagut aprenentatges positius i oportunitats de millora aquest any. Moltes coses no seran iguals a l’ escola ni a la resta d’àmbits de la nostra vida. La pandèmia està implicant una reflexió més profunda. I per això espero que aprofitem aquest aprenentatge per afrontar els canvis que l’ escola del segle XXI implica. I això es un repte de tots”.