torna

Detall de la notícia

Imatge 4736833

Pla Millora Qualitat Aire Maó

El setembre de 2020 es firma un Conveni entre la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Maó i el Consell Insular de Menorca per desenvolupar iniciatives de millora de la qualitat de l’aire i de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació atmosfèrica.

 

Maó és el municipi de Menorca que concentra les principals fonts de contaminació atmosfèrica de l’illa: el trànsit aeri, el trànsit portuari, i les emissions de la central tèrmica, a més de les pròpies del trànsit rodat, motiu pel qual és el principal interessat en desenvolupar estratègies de millora de la qualitat de l’aire i prevenció de la contaminació atmosfèrica, tant pel municipi com pel conjunt de l’illa.

 

L’Ajuntament de Maó, en data 15 de juny de 2017, va remetre escrit a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic sol·licitant la redacció d’un Pla de millora de la qualitat de l’aire per al seu municipi.

 

El Conveni defineix la col·laboració institucional entre l’Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca, i la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, per desenvolupar iniciatives de millora de la qualitat de l’aire i de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació atmosfèrica, que s’han de plasmar en el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Maó, com a instrument voluntari de col·laboració.

 

L’objectiu d’aquest Pla es disposar d’un document on es reflecteixin mesures a realitzar, impulsar o mantenir per tal de millorar i continuar amb el compliment dels valors objectiu i dels valors límit per a NO2, SO2, partícules, ozó i resta de contaminants, garantint la protecció de la salut humana i el medi ambient en general.

 

El document que es presenta és l’aprovat per la Comissió de seguiment del Conveni, en sessió de 24 de setembre de 2021. El Pla inclou 61 mesures agrupades en 5 blocs, que són mobilitat terrestre, eficiència energètica, reducció d’emissions en episodis d’alta contaminació, altres mesures i mobilitat aeroportuària.