torna

Detall de la notícia

Imatge 4714316

Consulta pública prèvia sobre les bases reguladores de subvencions d'inversions de canvi climàtic

Projecte Ordre de xx de xxxx de 2021 del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament d’inversions en matèria de canvi climàtic

 

Per què una Ordre de Subvencions de Canvi Climàtic? 

El canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s'enfronten les societats arreu del món donats els impactes negatius principalment en el medi ambient, els recursos naturals, l'economia i la salut.

Les Illes Balears, pel fet insular, són especialment vulnerables al canvi climàtic. Entre els impactes concrets previstos, destaquen una exposició significativa al perill de sequera meteorològica i hidrològica, risc d'inundacions interiors i costaneres, i impactes sobre les diferents infraestructures, la pèrdua d'atractiu turístic per les condicions adverses, la pèrdua de cultius per esdeveniments extrems o l'acceleració de processos de desertització o pèrdua d'ecosistemes costaners.

La lluita contra els efectes d'aquest fenomen és necessàriament una política transversal, atès que tots els àmbits de la societat i l'economia tenen incidència en les emissions indicades i es veuran afectats pels seus impactes.

Mitjançant l'Acord de 15 de setembre de 2017, el Consell de Govern va acordar adherir-se als objectius i les línies d'actuació de l'Acord de París de la Convenció de les Nacions Unides, així com fomentar les polítiques autonòmiques necessàries per a l'adaptació del territori i dels sectors econòmics de les Illes Balears als impactes del canvi climàtic.

En aquest context s'aprova la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (en endavant, Llei 10/2019), adreçada a facilitar el compliment dels objectius internacionals de lluita contra el canvi climàtic assumits pel Govern d'Espanya, així com la instauració en la comunitat autònoma d'un nou model autonòmic sostenible i baix en carboni, estructurat en accions cap a la mitigació i adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears.

La llei té entre les seves finalitats la planificació i la promoció de la resiliència i l'adaptació de la ciutadania, dels sectors productius i dels ecosistemes als efectes del canvi climàtic. En aquest sentit s'estableix en l'article 11 el marc estratègic d'adaptació com el conjunt de principis bàsics d'actuació en matèria d'adaptació al canvi climàtic.

El 8 de novembre de 2019, el Consell de Govern va aprovar la Declaració d'Emergència Climàtica a les Illes Balears i es va comprometre a prioritzar la lluita contra l'escalfament global de manera clara i transversal.

Per tot això, resulta convenient dirigir esforços cap a la població més vulnerable i treballar de forma coordinada amb totes les administracions i en especial en l'àmbit local, amb la col·laboració de la comunitat autònoma.

Actualment la concessió d'ajudes o subvencions és l'activitat de foment principal o més important que duen a terme totes les administracions públiques.

A dia d’avui existeix l’Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia, de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008). Aquesta Ordre contempla accions que poden ser procedents per a la mitigació de gasos d’efecte hivernacle, però no pot incorporar altres tipus d’accions relacionades amb el canvi climàtic, com serien accions d’adaptació.

L’Ordre de Bases que es proposa establiria les accions de canvi climàtic subvencionables que no formarien part de l’Ordre de Bases existent per a Energia.

Fase actual de tramitació 

Actualment el Govern de les Illes Balears du a terme un procés de consulta per conèixer l’opinió de la ciutadania, prèviament a la redacció del text, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, reguladores i no reguladores. Anau a l’apartat de processos participatius.

Processos participatius 

Consulta prèvia: abans de la redacció del projecte d’Ordre de xx de xxxx de 2021 del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament d’inversions en matèria de canvi climàtic, podeu fer les aportacions que considereu adequades, de manera telemàtica, mitjançant el Portal de Participació Ciutadana, clicant aquest enllaç  en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (c. de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica), en el mateix termini.

Podeu sol·licitar l'esborrany d'ordre de subvencions al correu canviclimatic@energia.caib.es.

 

També podeu fer el seguiment de tota la informació associada a aquesta iniciativa al portal de transparència (Portal Govern Obert), a normatives en tramitació.