torna

Detall de la notícia

Imatge 4713076

Programa d'Acompanyament Escolar - Juliol 2021

Objecte, finalitat i àmbit d’aplicació

Aquesta convocatòria té per objecte establir les normes del PAE de juliol de 2021, amb la finalitat que els alumnes dels centres docents sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional que imparteixen 5è i 6è d’EP i ESO durant el curs 2020-2021 superin els objectius i assoleixin les competències del curs o l’etapa corresponents.

Destinataris del programa

Són destinataris del programa els alumnes de 5è i 6è d’EP i d’ESO dels centres docents sostinguts amb fons públics que no hagin superat els objectius ni hagin assolit les competències del curs o l’etapa corresponents durant el curs 2020-2021, preferentment els alumnes que es trobin en situació especialment vulnerable per motius econòmics, socioculturals, risc d’abandonament escolar, necessitats específiques de suport educatiu (NESE) o per la situació viscuda per la COVID-19.

Desenvolupament del programa

 • Grups: els centres educatius poden sol·licitar els grups segons les necessitats del centre, tenint en compte que cada grup ha d’estar format per entre 7 i 10 alumnes.
 • Durada: s’han de dedicar 24 hores a cada grup, distribuïdes de dilluns a divendres de forma proporcional entre l’1 i el 31 de juliol de 2021. S’han d’impartir 2 hores diàries 3 dies per setmana no consecutius. En cap cas no es poden acumular els dies en una quinzena.
 • Personal docent: cada grup d’alumnes ha de ser atès per funcionaris docents de carrera o funcionaris docents interins (amb nomenament, com a mínim, fins al 31 de juliol de 2020) del centre que s’apuntin al programa de manera voluntària.


Sol·licitud i termini de presentació

 1. Els centres educatius només han de presentar una sol·licitud de participació.
 2. El director o directora del centre ha d’emplenar la sol·licitud per participar en el procés de selecció únicament mitjançant el GESTIB del 31 de maig al 14 de juny de 2021. Per emplenar la sol·licitud, s’ha d’accedir al GESTIB únicament amb el perfil del director o directora seguint la ruta de “Personal --> qüestionari --> curs 2020-2021”.
  En el cas dels centres concertats en què hi hagi més d’un director o directora, únicament un ha d’emplenar la sol·licitud conjunta.
 3. L’annex 2 (projecte del centre) s’adjuntarà a la sol·licitud mitjançant el GESTIB.


Avaluació del programa i documentació

El centre ha de trametre, abans del 15 de setembre de 2021, a l’adreça electrònica sie@dgpice.caib.es, la documentació següent escanejada:

 • Annex 3 (memòria i certificat del PAE)
 • Annex 4 (certificat del docent del PAE)
 • Annex 5 (full d’assistència de l’alumnat)Observacions

El no compliment d'alguna de les bases de la convocatòria publicada serà motiu d'exclusió del centre de la propera edició del Programa d'Acompanyament Escolar. 

Novetats