torna

Detall de la notícia

Imatge 4729820

Ajudes de promoció de l'Excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari que hagi finalitzat els estudis oficials de grau durant el curs acadèmic 2019-2020

NOVETAT !

Publicació de l'informe de documentació pendent corresponent a la convocatòria d'ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials universitaris de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2019-2020:

Amb la publicació d'aquest informe es notifiquen els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 24 de setembre de 2021. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

Els sol·licitants també tenen fins al 24 de setembre per al·legar el que considerin adient.

Termini de presentació d'esmenes i/o al·legacions a l'informe: Des de l'11 d'AGOST fins al 24 de SETEMBRE de 2021.

Tant la documentació per esmenar les sol·licituds com les al·legacions s'han d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

S'han de presentar al Registre d'aquesta Conselleria, amb cita prèvia, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu sol·licitar cita prèvia per la web accedint a l'enllaç següent: cita prèvia web.

Si la documentació s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert perquè el personal de correus pugui datar i segellar la còpia destinada a la Conselleria, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). Si l’oficina de correus no data i segella la documentació, s’entendrà com a data de presentació vàlida la d’entrada al Registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

-------------------

Convocatòria d'ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2019-2020.

És concediran vint ajudes d'excel·lència acadèmica. Es preveu concedir quatre ajudes per a cada branca de coneixement (Arts i humanitats; Ciències; Ciències socials i jurídiques; Ciències de la salut; Enginyeria o Arquitectura) a la qual estiguin adscrits els estudis.

Les persones beneficiàries de les ajudes seran les quatre que obtinguin més punts a cada branca de coneixement.

L'import de l'ajuda és d'una dotació fixa de 1.500,00 euros.

Compatibilitat: Les ajudes d'excel·lència són incompatibles amb les beques per a la mateixa finalitat que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d'ajuda o beca per a la mateixa finalitat d'entitas públiques o privades.

Beneficiaris: Les persones que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2019-2020.

Es valorarà la nota mitjana de l'expedient i la taxa d'eficiència.

La NOTA MITJANA ha de ser ponderada, calculada aplicant-hi la fórmula següent: Suma dels crèdits obtinguts per l'alumne multiplicats cada un d'ells pel valor de les qualificacions que corresponguin. La suma s'ha de dividir pel nombre total de crèdits obtinguts per l'alumne. A aquest efecte, s'ha de comptar la nota definitiva més alta obtinguda en cada assignatura. La nota mitjana s'ha de calcular d'acord amb el sistema de qualificacions establert en el Reial decret 1125/2003.

La TAXA D'EFICIÈNCIA s'ha de calcular dividint el nombre total de crèdits matriculats pel sol·licitant pel nombre total de crèdits de la titulació.

Una vegada obtinguda la mitjana de l'expedient acadèmic, s'ha de multiplicar per la taxa d'eficiència de cada alumne, que ha d'estar expressada del 0 a l'1. El resultat serà la puntuació de l'alumne, que s'ha d'expressar amb 3 decimals.

Requisits generals:

 - Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea (UE-27).

 - Tenir domicili familiar a les Illes Balears.

 - Haver finalitzat els estudis universitaris oficials de grau en alguna universitat espanyola durant el curs acadèmic 2019-2020.

Requisits acadèmics:

Els solicitants han d'acreditar, segons la branca de coneixement a la qual pertanyen els estudis, les notes mitjanes que s'indiquen a continuació, expressades en una escala de l'1 al 10, amb dues xifres decimals:

     - Arts i humanitats: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.

     - Ciències: una nota mitjana igual a 8,50 punts o superior.

     - Ciències socials i jurídiques: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.

     - Ciències de la salut: una nota mitjana igual a 8,75 punts o superior.

     - Enginyeria o Arquitectura: una nota mitjana igual a 8,25 punts o superior.

Exclusions: Resten excloses d'aquesta convocatòria les persones que hagin cursat els següents ensenyaments:

 - Artístics superiors; Superiors religiosos; Superiors militars; estudis corresponents a títols propis de les universitats; les que hagin obtingut el títol de grau a partir d'adaptacions de títols de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, mestre, enginyeria tècnia o arquitectura tècnica; les que hagin obtingut el títol de grau pel reconeixement de crèdits mitjançant l'acreditació d'assignatures superades en altres plans d'estudis universitaris oficials, així com pel reconeixement de crèdits procedents d'ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, o per l'experiència laboral o professional, sempre que el nombre de crèdits reconeguts excedeixi els 30 crèdits ECTS; les que hagin obtingut el títol oficial de grau a través d'un curs d'adaptació al grau; les que es doni alguna de les prohibicions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

---------------------

Terminis:

Presentació de sol·licituds: Des del 4 de juny fins al 30 de juliol de 2021.

Publicació de l'informe d'esmena de documentació: Entre els dies 6 i 10 de setembre de 2021.

Presentació d'esmenes i al·legacions a l'informe:  Des de la data de la publicació de l'informe d'esmena fins al 24 de setembre de 2021.

Publicació de la Proposta de resolució de concessió o denegació de l'ajuda: Entre els dies 16 i 31 d'octubre de 2021.

Al·legacions a la Proposta de resolució: 10 dies naturals comptadors des de la data de la publicació. No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds.

Renúncia a l'ajuda: Les persones beneficiàries disposen de 8 dies hàbils comptadors a partir de la publicació de la proposta de resolució per renunciar a l'ajuda.