torna

Detall de la notícia

Imatge 4706892

Les Balears disposaran d'un centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'exercici de la Direcció Escolar

\ Permetrà una actualització permanent de les matèries relacionades amb la direcció dels centres educatius 

\ Aposta per un model de direcció més professional, en línia amb les recomanacions europees

 

El Consell de Govern de les Illes Balears ha aprovat avui la creació del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE). Els objectius principals del centre són impulsar i organitzar la formació, la innovació i la recerca en matèria de direcció de centres, i facilitar una actualització permanent de les matèries relacionades amb la direcció dels centres educatius.

Tal com estableix la LOMLOE en el preàmbul, la direcció dels centres educatius s’identifica com a factor clau per a la qualitat del sistema educatiu, i s’aposta per un model de direcció més professional, en línia amb les recomanacions europees sobre aquesta figura. D’aquesta manera, s’ha de cercar l’equilibri entre les tasques administratives i les pedagògiques.

Cal tenir present que la formació inicial dels docents és de caràcter essencialment pedagògic. Des de 2014, les persones que vulguin optar al càrrec de director d’un centre educatiu públic i no disposin de cap formació específica han de fer el Curs de formació per al desenvolupament de la funció directiva. Per aquest motiu, des del curs 2015-2016 s’han convocat cursos de 120 hores de formació per als diferents cossos docents. La resposta a aquesta formació ha estat molt bona. També s’han organitzat cursos d’actualització per als qui ja són directors de centres i volen continuar en l’exercici de la funció directiva.

L’experiència d’aquests darrers anys, juntament amb la necessitat d’adaptar de manera constant l’activitat directiva a les noves necessitats de gestió dels centres, ha fet imprescindible la creació d’un centre específic que ha de permetre anar més enllà de la convocatòria de cursos existents, ja que constitueix una prioritat del sistema educatiu comptar amb una direcció de qualitat en els centres.

El CFIRDE oferirà una formació diversa i actualitzada que ajudarà els directors a compaginar la responsabilitat institucional de la gestió del centre amb l’organització, la gestió administrativa, la gestió de recursos i el lideratge i la dinamització pedagògica, tot plegat des d’un enfocament col•laborador. El centre també oferirà formació per a tot els membres dels equips directius dels centres, com els secretaris i caps d’estudis.

També haurà de facilitar, des de l’exercici eficaç de la funció directiva, els contextos pertinents per millorar, a través de la formació, l’intercanvi d’experiències, la innovació, la recerca i la qualitat dels centres. Es parteix del principi que la funció directiva ha de ser estimulant i motivadora, de manera que els docents més qualificats s’animin a assumir aquesta responsabilitat.

L’equip pedagògic d’aquest nou centre ha d’estar format, inicialment, per un director i dos assessors de formació, que s’ubicaran de moment a les dependències de I’edifici que comparteixen actualment el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut i el CEP IBSTEAM. Així mateix, ha de tenir un àmbit d’actuació a tot el territori de les Illes Balears.

Aquest nou Centre de Formació, Innovació i Recerca per a I’exercici de la Direcció Escolar ha de tenir autonomia de gestió econòmica i ha d’estar adscrit a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

El Decret del nou Centre es va presentar a la Mesa Sectorial d’Educació i a les associacions de directors de primària, de secundària, de centres integrats i d’adults de les Balears.