torna

Detall de la notícia

Imatge 4705613

Es dupliquen les seus dels tribunals de les oposicions docents a Balears

\Hi haurà 5.093 aspirants que es presentaran a 129 tribunals

\Enguany es dupliquen les seus per atendre a les necessitats sanitàries

\ No hi ha cap tribunal que tengui més de 60 aspirants assignats

\ Les oposicions s’inicien el 19 de juny i es treuen 1.144 places

Finalment, el procés d’oposicions docents comptarà enguany amb 129 tribunals a les Illes Balears. Per illes, 95 tribunals actuaran a Mallorca, 16 a Menorca i 18 a Eivissa i Formentera. En relació al darrer procés selectiu celebrat el 2019, s’ha duplicat el nombre de seus, passant de 15 seus a 30 per tal d’adaptar les proves a les condicions que es deriven de la situació de pandèmia i evitar al màxim els desplaçament entre illes dels més de 5 mil aspirants inscrits. Aquesta informació es publicarà al BOIB d’aquest dissabte 15 de maig de 2021.

Els espais utilitzats a la Universitat de les Illes Balears també s’han incrementat ja que és on es celebren les proves de les dues especialitats amb major nombre d’aspirants. Així s’han previst 10 tribunals d'educació primària i 10 d'educació infantil del cos de mestres, ubicats en quatre edificis. D’aquesta manera s’adapten els aforaments als protocols sanitaris que marca la COVID-19.

Finalment el total d'aspirants és de 5.093 i s’han distribuït de manera que no hi ha cap tribunal que tengui assignats més de 60 aspirants. De fet, la mitjana d’aspirants per tribunal és de 40.

Cal recordar que les proves d’oposició de 2020 es varen ajornar degut a la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i es celebren enguany els dies 19 i 20 de juny de 2021.

Per tal d’adaptar les proves a la normativa COVID-19 s’ha elaborat un protocol de mesures, tant dels aspirants com dels tribunals, durant tot el procés selectiu. La Direcció General de Personal Docent és l'encarregada d’elaborar-ho, amb la supervisió de la Direcció General de Salut i del Servei de Prevenció de riscs laborals. Aquest protocol es tractarà el proper dilluns 17 de juny a la Mesa sectorial d’Educació i a la Comissió Paritària.

Convocatòria Oposicions 2020 (ajornades a 2021) en xifres

5.093 aspirants opten a una de les 1 144 places a les Illes Balears distribuïdes entre infantil i primària, secundària, formació professional, escoles oficials d’idiomes, música i arts escèniques i arts plàstiques i disseny.

Tot i que els percentatges més elevats de places corresponen a professors de Secundària,  (557  places, el 48,68%) i mestres d’Infantil i Primària (410 places, el 35,83%), una de les novetats més destacables d’aquesta convocatòria d’oposicions és l’ampla oferta de places de suport educatiu, un total de 132, que corresponen a les especialitats de Pedagogia Terapèutica ( 75) i Audició i llenguatge (25) a Primària  i Orientació Educativa a Secundària (32).  Bona part de la raó d’aquest increment de l’oferta de places respon a la voluntat de la Conselleria d’incrementar la presència d’orientadors als centres de Primària, a més de consolidar els equips de suport de tots els centres educatius.

En aquesta convocatòria de 2020 (prevista pel juny de 2021) es treuen 36 places per a professorat de música i arts escèniques i 11 places per a professorat darts plàstiques i disseny.

A nivell general en aquesta convocatòria, es torna a fer un esforç per consolidar especialment les places que corresponen a Menorca, Eivissa i Formentera donades les dificultats que es generen cada curs a l'hora de cobrir les seves vacants.

Les convocatòries d’oposicions per al 2018, 2019 i 2020 s’han plantejat de manera que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s’hi.

En total, a Mallorca s’oferiran el 68% de les places, el 9,52% a Menorca i el 20,01% a Eivissa i el 2,44% a Formentera.


RESUM PER COSSOS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI

374

46

121

16

557

PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL

78

17

17

3

115

PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES

10

2

2

1

15

PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

18

10

8

0

36

PROF .ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

5

1

5

0

11

MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA

293

33

76

8

410

TOTAL

778

109

229

28

1144