torna

Detall de la notícia

Nota informativa de 10 de maig de 2021 relativa a l'existència d'estocs de productes afectats per l'aplicació de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

La Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, (BOIB núm. 23 de 21 de febrer de 2019), preveia per l'1 de gener de 2021 l'entrada en vigor de restriccions a l'ús de determinats articles en general i a envasos, productes i articles de plàstic.

 

Aquest ajornament fins l’1 de gener de 2021 es contemplava per tal que les empreses i sectors afectats disposassin d'una part del temps necessari per introduir les modificacions pertinents en els seus processos productius i d'envasat i d’altre banda per que els distribuïdors i comerciants poguessin donar sortida als estocs de productes ja existents.

 

Finalment, en motiu de la situació de pandèmia i les conseqüències econòmiques i de tot tipus que el COVID-19 ha comportat, el Govern de les Illes Balears va perllongar fins el 20 de març de 2021 l'entrada en vigor de les esmentades prescripcions; resultant així un període superior als dos anys des de l'entrada en vigor de la Llei fins a la seva efectiva aplicació.

 

Tot i que aquest període de temps es pot entendre prou llarg per a la gestió dels estocs existents, s'han rebut a la Direcció General nombroses peticions d'un nou ajornament de la Llei en relació a tota casta de productes: monodosis, productes de benvinguda (amenities), envasos, articles d'un sol ús, tovalloletes, canyetes de begudes, etc. Molts d'ells igualment restringits a partir del 3 de juliol per la Directiva "SUP" (UE) 2019/904, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient.

 

Així per tant, la direcció general de Residus i Educació Ambiental, considera necessari informar del següent:

 

Primer: pel que fa a les monodosis

Les monodosis alimentàries i de begudes restringides per l'article 23.1.d) de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, en el sector HORECA, atenent a l'Acord de Consell de Govern de 7 de maig (BOIB núm. 60 de 8 de mayo de 2021), i motiu de la nota informativa publicada en la web residus.caib.es, no es troben de moment, i en principi fins a la finalització de l'actual crisis sanitària, restringides.

 

L'anterior restricció, en tot cas, no afecta a la modalitat de menjar per emportar (take away) que puguin desenvolupar els mateixos, o altres, establiments.

 

Tampoc afecta la restricció sobre les monodosis a aquelles d'ús domiciliari, fora del sector HORECA.

 

Segon: pel que fa als articles de benvinguda o amenities

Malgrat ´és qüestionable la seva utilitat i resulta absolutament recomanable la seva substitució per altres tipus d'articles reutilitzables i per tant més sostenibles (dosificadors, dispensadors, etc), els productes de benvinguda oferts pels establiments d'hoteleria en les habitacions dels clients tampoc es veuen estrictament afectats per la Llei 8/2019 autonòmica.

 

Tercer: pel que fa als envasos.

En el mateix sentit, i en relació a possibles estocs existents, l'article 23.1 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, en els seus apartats a), b) i c) no imposa restriccions més enllà de les que ja es troben previstes pel Reial Decret estatal 293/2018 sobre reducció del consum de bosses de plàstic, la vigent Directiva d'envasos i residus d'envasos o l'anteriorment esmentada Directiva SUP; normes que cal complir i que no permeten cap tipus de permissivitat en relació als estocs.

 

Quart: altres articles d'un sòl ús (plats, tassons, canyetes de beguda...).

S'ha de tenir en compte que són permesos, fora del canal HORECA, si tenen consideració d'envàs, o en restauració baix la modalitat de take away, tot i les possibles restriccions imposades a partir del 3 de juliol per la Directiva SUP abans esmentada.

 

Finalment, s'ha de destacar que la majoria d'articles a que es fa referència es troben permesos a la resta de l'Estat espanyol i per tant, exceptuant alguns casos molt concrets, també se'ls pot donar sortida en altres comunitats autònomes. Tot i això, s’ha de dir que aquells articles afectats ÚNICAMENT per la Directiva SUP (i no per cap article de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears), es poden seguir utilitzant fins a exhaurir existències, ja que prohibeix, a partir del 3 de juliol, no el seu ús o venda, sinó la seva primera comercialització o posada en el mercat.

 

Així, els serveis d'inspecció, no consideraran justificat cap cas en que resulti factible qualsevol de les alternatives abans esmentades, ni tampoc aquelles en que existeixi una restricció per part del reial decret estatal sobre reducció del consum de bosses de plàstic o per la Directiva SUP; com tampoc es poden tenir en consideració de cap manera aquells estocs de productes, no sols els comprats únicament posteriorment a la publicació de la Llei balear sinó, fins i tot, posteriorment a la primera declaració de l'estat d'alarma (en el mes de març de 2020) quan ja s'havia decretat el confinament i les restriccions al sector de la restauració i hoteleria.