torna

Detall de la notícia

Nota informativa de 10 de maig de 2021 sobre l'aplicació de l'article 23.1.d) de la Llei 8/2019 de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears relatiu a l'ús de monodosis

El Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per Acord de Consell de Govern de 23 de novembre de 2020, preveia en el punt 1.2 de l'apartat XI de Mesures específiques relatives a activitats turístiques que "Es permet l'autoservei d'aliment emplatats prèviament, individualment o en monodosis…".

Davant d’aquesta situació, la Direcció General de Residus i Educació Ambiental va publicar una nota informativa de dia 18 de març de 2020 a on es comunicava la inaplicació de la prohibició establerta a l’article 23.1 d) de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears relativa a l’ús de les monodosis, atesa la prevalència de l’establert a l’Acord de Consell de Govern en l’entorn legislatiu exposat fins a la finalització de l'estat d'alarma vigent en tot l'estat.

Recentment, davant la finalització de dit estat d'alarma, el Govern de les Illes Balears ha aprovat el Decret Llei 5/2021, de 7 de maig, de modificació de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de Salut Pública de les Illes Balears (BOIB núm. 060 de 8 de maig de 2021) possibilitant l'Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 (publicat al mateix BOIB), que aprova un nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, establint els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar a cada una de les illes i les mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes.

En aquest acord, a l'Annex I, apartat XII de Mesures específiques per a la prestació del servei en els establiments d’entreteniment i restauració que determina la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, novament s’estableix el següent:

"Es permet l’autoservei d’aliments emplatats prèviament, individualment o en monodosi...."

Per aquesta raó, i atenent a fonaments jurídics anàlegs als exposats a la nota informativa de dia 18 de març, ha de inaplicarse l’article 23.1.d) en relació a les monodosis de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

Aquesta inaplicació de les restriccions a l'ús de monodosis de l’article 23.1.d), que no afecta la limitació d’estris d’un sol ús prevista pel mateix article, s’ha de considerar de caràcter temporal i, segons l'apartat sisè de l'Acord del Consell de Govern de 7 de maig, vigirà des de les 00:00 hores del dia 9 de maig de 2021 fins a que per part del Govern d'Espanya es declari la finalització de la situació de crisi sanitària d'acord amb l'actual article 2.3 de la Llei 2/2021 de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front al la crisi ocasionada per la COVID-19. Això no obstant, si les circumstàncies ho exigeixen, aquestes mesures poden ser totalment o parcialment eliminades o modificades per acord del Consell de Govern o per Resolució de la conselleria de Salut i Consum.

 

Una vegada finalitzi la vigència de les restriccions de salut pública, serà d’aplicació la limitació d’ús de monodosis de l’article 23.1.d) de Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.