torna

Detall de la notícia

Imatge 4698519

Competència comunicativa i pla lector

La competència en comunicació lingüística implica mobilitzar, de manera conscient, el conjunt de sabers, destreses i actituds que permeten identificar, expressar, crear, comprendre i interpretar sentiments, fets, opinions, pensaments i conceptes de forma oral i escrita en suports visuals, sonors i multimodals en contextos diversos i amb finalitats distintes.

D’altra banda i complementàriament, la competència digital, que implica l’ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les tecnologies digitals per a l'aprenentatge, en la feina i per a la participació en la societat, així com la interacció amb aquestes tecnologies, també és bàsica.

Al mateix temps, la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha presentat el nou model de Reglament d’Organització de Centres en el qual inclou dins el Projecte Educatiu de Centre, el Projecte lingüístic, el Pla de foment de la lectura i el Pla de digitalització del centre.

Aquests canvis curriculars i organitzatius ens ofereixen grans oportunitats que alhora exigeixen donar resposta a les necessitats de formació que suposen per als centres educatius de les Illes Balears. Fruit d’aquesta nova realitat, sorgeix aquesta convocatòria formativa.

Finalitat

  • Millorar la competència comunicativa en l'alumnat de les Illes Balears i facilitar al professorat participant eines i estratègies per aconseguir que l’ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i de les diverses formes de comunicació siguin vertaderament competencials.
  • Oferir estratègies per treballar el pla lector del centre, tenint en compte les alfabetitzacions múltiples i les competències en alfabetització informacional / alfabetització mediàtica i informacional (ALFIN/AMI).


Destinataris

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que imparteixin educació primària i educació secundària obligatòria.

Accediu al curs 2021-2022