torna

Detall de la notícia

Imatge 4698009

Ajudes complementàries de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a la Unió Europea per a alumnes de les Illes Balears durant el curs acadèmic 2020-2021

Convocatòria d'ajudes complementàries per l'alumnat de les Illes Balears que participa en programes institucionals de mobilitat (Euroregió Pirineus Mediterrània; Erasmus+; SICUE) per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021.

L'import de l'ajuda de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània (euroxecs) és d'una dotació fixa de 600,00 euros.

L'import de l'ajuda de mobilitat és de 600,00 euros com a màxim.

Compatibilitat: Les ajudes de mobilitat són compatibles amb altres destinades a programes institucionals de mobilitat internacional per a alumnes universitaris, les beques estatals i ajudes a l'estudi per a l'any acadèmic 2020-2021.

En cap cas, l'import total que rebri una mateixa persona beneficiària pot superar, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions o ajudes de l'Administració o d'altres entitats públiques o privades, el cost de l'activitat que es dugui a terme.

Beneficiaris: Alumnes universitaris de les Illes Balears que s'hagin de desplaçar fora de l'illa on resideixen per participar en programes institucionals de mobilitat (Euroregió Pirineus Mediterrània; Erasmus+; SICUE), i compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat.

Requisits generals:

 - Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea (UE-27).

 - Tenir domicili familiar a les Illes Balears.

 - Cursar 42 crèdits o més d'una única titulació universitària oficial durant l'any acadèmic 2020-2021. En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

 - Cursar els estudis en una universitat pública o privada ubicada a algun dels països de la Unió Europea (UE-27).

 - Participar al curs acadèmic 2020-2021 en un programa institucional de mobilitat internacional per a alumnes universitaris, preferentment a través d'una convocatòria pública i competitiva, amb una estada mínima de tres mesos i una dedicació docent mínima de 24 crèdits.

 - Haver signat un acord d'estudis definitiu (final study programme, final learning agreement o similar) o un document de correspondència equivalent entre la universitat espanyola d'origen i el centre estranger d'ensenyament superior de destinació per a una estada igual a tres mesos o superior i una dedicació docent mínima de 24 crèdits durant l'any acadèmic 2020-2021.

Requisits referents al rendiment acadèmic del curs 2019-2020:

 - Els sol·licitants de segon curs o dels posteriors: Haver superat durant el curs acadèmic 2019-2020 els següents percentatges dels crèdits de què es varen matricular segons la branca de coneixement:

     - Arts i humanitats: 90 %.

     - Ciències: 65 %.

     - Ciències socials i jurídiques: 90 %.

     - Ciències de la salut: 80%.

     - Enginyeria o Arquitectura: 65 %.

En qualsevol cas, el curs 2019-2020 el sol·licitant ha d'haver estat matriculat de 42 crèdits com a mínim d'una única titulació universitària oficial. En el cas dels estudis de PCEO o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

Per estudis de màsters que habiliten o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada han d'acreditar una nota mitjana de:

 - Estudiants de primer curs: 6,50 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

 - Estudiants de segon curs: 6,50 punts del primer curs.

Per els restants estudis de màster han d'acreditar una nota mitjana de:

 - Estudiants de primer curs: 7,00 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

   Les notes mitjanes procedents d'ensenyaments tècnics (branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura) s'han de multiplicar pel coeficient 1,17.

 - Estudiants de segon curs: 7,00 punts del primer curs.

En tot cas, a més de les notes mitjanes fixades anteriorment, els sol·licitants d'ajuda per al segon curs d'un màster han d'acreditar que han superat tots els crèdits de què s'havien matriculat el primer curs. Aquest mateix criteri s'aplica també als casos d'estudiants amb una discapacitat igual al 65 % o superior als quals s'havia reduït la càrrega lectiva.

Exclusions: Resten excloses d'aquesta convocatòria les persones que cursen els ensenyaments:

 - Artístics superiors; Superiors religiosos; Superiors militars; estudis corresponents a títols propis de les universitats; estudis corresponents a un doctorat; estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual.

Sol·licitud:

La persona sol·licitant ha d'emplenar en línia en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es) l'imprès de sol·licitud i la declaració responsable de veracitat de dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular. Una vegada emplenat el tràmit telemàtic s'han de signar degudament ambdós impresos per la persona sol·licitant.

La sol·licitud juntament amb la documentació requerida en el punt 8 de la Convocatòria, s'ha de presentar al Registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, amb cita prèvia, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu sol·litar cita prèvia per la web accedint a l'enllaç següent: cita prèvia web.

Si s'envia per correu, s'ha de presentar dins un sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura es dati i segelli, d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. En el cas que l'oficina de Correus no dati i segelli la sol·licitud, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Terminis:

Presentació de sol·licituds: Des del 7 de maig fins al 30 de juliol de 2021.

Publicació de l'informe d'esmena de documentació: Entre els dies 6 i 10 de setembre de 2021.

Presentació d'esmenes i al·legacions a l'informe:  Des de la data de la publicació de l'informe d'esmena fins al 24 de setembre de 2021.

Publicació de la Proposta de resolució de concessió o denegació de l'ajuda: Entre els dies 18 i 29 d'octubre de 2021.

Al·legacions a la Proposta de resolució: 10 dies naturals comptadors des de la data  de la publicació. No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds.

Renúncia a l'ajuda: Les persones beneficiàries disposen de 8 dies hàbils comptadors a partir de la publicació de la proposta de resolució per renunciar a l'ajuda.