torna

Detall de la notícia

Dipòsit de garanties en matèria de residus i sòls contaminats

El Servei de Residus i Sòls Contaminats, depenent de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental, és l’encarregat de les autoritzacions per a la gestió, transport, agent, negociant o producció de residus que s’estableixen a la llei 22/2011, de residus i sòls contaminats, la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i la resta de normativa de desenvolupament.

Les persones físiques o jurídiques a qui se lis hagi requerit l’establiment d’una fiança per tal de rebre una autorització en matèria de residus regulada per les Lleis 22/2011 o 8/2019, poden trobar aquí informació i models per a tal fi. Els models serveixen indistintament per Gestió, Transport o Producció.

L'import de les fiances l'estableix el Servei de Residus i Sòls Contaminats, disposau d'un enllaç al final d'aquesta pàgina.

 

Nota: Si heu d'establir una fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors, heu de visitar la web del Consell de Mallorca o de l'Ajuntament respectiu a les altres illes. Adreça del Consell de Mallorca:

https://seu.conselldemallorca.net/ca/web/seu/fitxa?key=5410


Nota II: En cas de voler RECUPERAR una garantia, el Servei de Residus ha d’emetre una resolució autoritzant la Dipositaria a cancel·lar-la. La Dipositaria, després d’una sèrie de comprovacions, emetrà un certificat de cancel·lació. Sol·licitau al Servei de Residus l'emissió de la resolució, que ha d'ésser notificada a la part interessada i a la Dipositaria.

 

Les entitats interessades poden elegir presentar les garanties segons les opcions:

- Garantia en metàl·lic: Fiança que s'estableix mitjançant un ingrés bancari / transferència.- Garantia en forma d'aval (aval bancari o de societat de garantia recíproca.)

    Tramitació en línia; no presencial.

    Tramitació excepcional semipresencial.- Garantia en forma d'assegurança de crèdit i caució.

   Tramitació en línia; no presencial.

   Tramitació excepcional semipresencial. 
- Altres possibilitats incloses a la normativa: consultau amb dipositaria@tresorer.caib.es

 

El Servei de Residus i Sòls Contaminats és l’encarregat de les autoritzacions per a la gestió, transport o producció de residus que s’estableixen a la llei 22/2011, de residus i sòls contaminats, i la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i la resta de normativa de desenvolupament.

Les persones físiques o jurídiques a qui se lis hagi requerit l’establiment d’una fiança per tal de rebre una autorització en matèria de residus regulada per les Lleis 22/2011 o 8/2019, poden trobar aquí informació i models per a tal fi. Els models serveixen indistintament per Gestió, transport o Producció.

En cas de voler RECUPERAR una garantia, el Servei de Residus ha d’emetre una resolució autoritzant la Dipositaria a cancel·lar-la. La Dipositaria emetrà, després d’una sèrie de comprovacions,

Les entitats interessades poden elegir presentar les garanties segons les opcions:

 

- Garantia en metàl·lic: Fiança que s'estableix mitjançant un ingrés bancari / transferència.

 

- Garantia en forma d'aval (aval bancari o de o societat de garantia recíproca.)

 

    Tramitació en línia; no presencial.

 

    Tramitació presencial. Contactau amb la Dipositaria per sol·licitar CITA PRÈVIA

 

    Tramitació especial de documents físics motivada per l'estat d'alarma.

 

 

- Garantia en forma d'assegurança de crèdit i caució.

 

   Tramitació en línia; no presencial.

 

   Tramitació presencial. Contactau amb la Dipositaria per sol·licitar CITA PRÈVIA

 

   Tramitació especial de documents físics motivada per l'estat d'alarma.

 

 

 

- Altres possibilitats incloses a la normativa: consultau amb dipositaria@tresorer.caib.es