torna

Detall de la notícia

Imatge 4669494

Convocatòria d'un concurs extraordinari de naturalesa simplificada per constituir una borsa del cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa de Mallorca

04/05/2021

Publicació correcció errades.

Us comunicam que al BOIB de 4 de maig de 2021 (núm. 58) s’ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 30 d’abril de 2021 de rectificació d’errades de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 26 d’abril de 2021, a proposta de la Direcció Gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 56 de 29 d’abril de 2021).

El termini per presentar les sol·licituds finalitza dia 25/05/2021.

Podeu consultar el BOIB en aquest enllaç.

-----

29/04/2021

En el BOIB núm. 56, de 29 d'abril de 2021, es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca.

Les persones interessades en participar en el concurs han de presentar una sol·licitud en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el BOIB (des del dia 30 d'abril fins al 20 de maig de 2021).

La sol·licitud de participació es podrà presentar únicament per alguna d'aquestes dues vies: presentació telemàtica i presentació semitelemàtica.

Podeu consultar el BOIB a l'enllaç següent: BOIB 56

Presentació de la sol·licitud per participar en el concurs extraordinari de naturalesa simplificada per constituir una borsa del cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa de Mallorca

La sol·licitud de participació es podrà presentar únicament per alguna d'aquestes dues vies: presentació telemàtica i presentació semitelemàtica.

 • Presentació telemàtica (punt 4.5.1 de la convocatòria)
  La persona interessada que tengui DNI electrònic, certificat digital vàlid, usuari corporatiu o estigui donat d'alta a Cl@ve, té la possibilitat d'emplenar la sol·licitud, pagar la taxa i registrar-la de forma telemàtica.
  Aquesta forma es pot fer servir únicament en els casos en què la persona aspirant no s'oposa a que l'EBAP comprovi d'ofici els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria i els mèrits al·legats i no s'hagi d'adjuntar cap documentació a la sol·licitud.
  Per a la presentació electrònica ha de realitzar la sol·licitud mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la seu electrònica (clicau aquí) d'aquesta Administració o accedir a través del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) i crear una sol·licitud.
 • Presentació semitelemàtica (punt 4.5.2 de la convocatòria)
  Aquesta via consisteix en emplenar la sol·licitud i realitzar el pagament de la taxa de forma telemàtica d'acord amb l'exposat en les bases de la convocatòria.
  Haurà de fer servir necessàriament aquesta via en els casos en què hagi d'adjuntar a la sol·licitud els documents acreditatius dels requisits i/o dels mèrits, bé perquè s'oposi a què l'EBAP els comprovi d'ofici, bé perquè el certificat acreditatiu del nivell de coneixements de llengua catalana no consti a la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, o bé perquè hagi d'acreditar mèrits mitjançant documentació expedida per altres administracions públiques.
  Per a això, la persona interessada ha d'accedir al Portal de l'opositor i crear una nova sol·licitud.
  S'ha d'imprimir la sol·licitud i presentar-la segons el que estableix el punt 4.5 de les bases de la convocatòria.

 

CITA PRÈVIA presentació semitelemàtica

En cas que la sol·licitud amb preregistre, sol·licitud semitelemàtica, es vulgui presentar a alguna de les tres oficines de registre de l'EBAP (Palma, Maó i Eivissa), s'ha de sol·licitar cita prèvia per mitjà d'aquest enllaç:

https://ac.fundaciobit.org/citaregistro/reservar-cita;lang=ct

Amb independència de les oficines de Registre de l'EBAP, els ciutadans es podran dirigir a qualsevol de les previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.