torna

Detall de la notícia

Imatge 4657867

COVID-19: Publicades instruccions específiques sobre sortides escolars

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha publicat avui unes instruccions específiques sobre les activitats complementàries, les sortides escolars i les jornades de portes obertes.

Aquestes instruccions s’han elaborat d’acord amb la Direcció General de Salut Pública i el Departament d’Inspecció Educativa amb la voluntat d’atendre les consultes dels centres educatius sobre aquestes qüestions.

El document estableix el següent:

Activitats  complementàries

Són les activitats didàctiques que es realitzen amb l'alumnat en horari majoritàriament   lectiu. Aquestes activitats inclouen visites, excursions, treballs de camp, etc. Estan recollides a la programació general anual (PGA) i han de tenir l'aprovació del consell escolar.

Per realitzar aquestes activitats fora del centre, d'acord amb les mesures de prevenció front a la COVID-19, s'ha de tenir en compte:

Pel que fa al transport, si l'activitat requereix utilitzar autocar:

  • Amb  alumnes d'educació infantil i primària: S'han de separar els diversos grups de convivència estable dins l'autocar. S'han de deixar dues fileres buides entre grup i grup, i un grup ha de sortir per davant del vehicle i l'altre per darrera, per tal que no coincideixin.
  • Amb alumnes d'altres nivells educatius:  S'han de seguir les mateixes indicacions que al transport escolar.
  • Si es fa ús de transport públic: S'han de seguir les normes específiques determinades per a aquest tipus de transport.

Pel que fa al desenvolupament de l'activitat. Durant les activitats s'han de seguir aquestes indicacions:

  • A educació infantil: S'han d'organitzar per grups de convivència estable. Si hi participa més d'un grup, s'ha de mantenir la distancia entre un grup i l'altre (talment com es fa al temps de l'esplai). Els diversos grups de convivència estable no poden interactuar entre ells.
  • Als altres nivells: Els grups no poden superar la ràtio establerta segons el nivell d'alerta sanitària determinat en cada moment. Els alumnes han de portar mascareta i mantenir la distancia d'1,5 m durant tota la sortida. Si hi participa més d'un grup, s'ha de mantenir la distancia entre un grup i l'altre i no poden interactuar.

Sortides escolars

S'entenen com a sortides escolars les de durada superior a un dia a la mateixa illa i totes les que es realitzen fora de l'illa. Per exemple els viatges d'estudis, colònies, intercanvis culturals i altres de semblants. Per al desenvolupament d'aquestes sortides escolars, s'ha de comptar amb l'autorització del consell escolar i del Departament d'Inspecció Educativa. En qualsevol cas, i especialment si la situació epidemiològica no evoluciona de manera clarament positiva, s'han d'evitar viatges i pernoctacions.

Durant aquestes sortides s'han de seguir les mateixes indicacions que s'han donat per a les activitats complementàries que es duen a terme fora del centre i a més a més:

  • Pel que fa a les visites: S'han de seguir les indicacions determinades per a cada lloc específic: museus, teatres, cinemes.
  • Pel que fa als viatges d'estudis de final de curs fora de l'illa: Atès que en aquests moments no es pot saber quina serà la situació d'aquí a final de curs, no es poden dur a terme. Es recomana fer visites i activitats dins la mateixa l'illa.

Jornades de portes obertes

Atesa la situació epidemiològica no es poden dur a terme jornades de portes obertes com es feia habitualment.

Cada centre determinarà de quina manera es farà arribar la informació a les famílies. La recomanació és utilitzar algun mètode audiovisual o de videoconferència  perquè les famílies puguin conèixer les característiques  i les instal·lacions del centre.