torna

Detall de la notícia

Imatge 4655062

Els centres educatius han prioritzat les activitats d'acollida de l'alumnat durant el curs 2019- 2020 a causa de la pandèmia

\ La memòria del Convivèxit del curs passat reflecteix els efectes del confinament durant el darrer trimestre

\ La valoració global de la convivència als centres és bona o molt bona en tots els ítems en el curs 2019-2020

\ S’han iniciat menys protocols per a presumptes assetjaments i es posiciona en primer lloc el ciberassetjament

\ Ha augmentat considerablement el nombre de centres amb coordinadors de coeducació

 

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, i del director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, Convivèxit, Jaume Font, ha presentat avui els principals resultats de la memòria d’aquest servei corresponent al curs 2019-2020.

La memòria recull tant un repàs de les activitats del Convivèxit com un resum de les memòries que elaboren els centres educatius i que es fan arribar a aquest servei.

El conseller ha explicat que els resultats de la memòria que avui s’ha presentat no es poden comparar amb els de cursos anteriors degut a l’impacte de la pandèmia COVID-19. Cal recordar que el confinament decretat el mes de març de 2020 va suposar l’aturada de les classes presencials per a tot l’alumnat durant el darrer trimestre del curs. Tenint en compte que molts dels aspectes que es valoren en les memòries del Convivèxit estan relacionats amb la convivència, el fet que aquesta no fos possible durant pràcticament tres mesos fa impossible la comparativa de dades amb els cursos anteriors.

L’impacte de la pandèmia també ha tingut a veure molt probablement en la disminució de memòries que s’han fet arribar al Convivèxit des dels centres el curs passat (265) en relació amb les que arribaren el curs anterior (382).

Tenint en compte aquests factors, la memòria reflecteix una sèrie d’aspectes que convé destacar.

Els centres prioritzen els programes d’acollida

Un primer aspecte es troba en els programes preventius de convivència. El més nombrós és el de metodologies avançades, seguit pel d’acollida i el de foment de la cohesió de grups. Però el que crida l’atenció és el notable increment de programes de pràctiques restauratives, que és el que més ha crescut, un 13,57 % més, seguit del d’educació social i emocional (10,2 %) en relació amb el curs 2018-2019. Això vol dir que el curs 2019-2020 els centres educatius han prioritzat, amb gran diferència, totes aquelles pràctiques relacionals, comunicatives i restauratives per acollir l’alumnat i que estan dirigides al seu benestar emocional, tant personal com social.

 

Programes preventius de convivència

Curs 2018-2019

Curs 2019-2020

Variació

Metodologies avançades (225)

305 (79,84 %)

225 (84,90 %)

+5,06 %

Programes d’acollida  (200)

261 (68,32 %)

200 (75,47 %)

+7,15 %

Foment de la cohesió dels grups (180)

240 (6,28 %)

180 (6,79 %)

+0,51 %

Programes per al bon ús de les tecnologies i Internet (142)

207 (54,18 %)

142 (53,58 %)

-0,6 %

Educació social i emocional (159)

190 (49,73 %)

159 ( 60 %)

+10,27 %

Pràctiques restauratives (165)

186 ( 48,69 %)

165 (62,26%)

+13,57%

Tutories entre iguals  (115)

157 (41,09 %)

115 (43,39 %)

+2,3%

 

Quant als programes preventius específics, a les Illes Balears els més nombrosos han estat els de foment de la igualtat de gènere, que durant aquest curs 2019-2020 han crescut el 7,68 %. Aquest curs s’ha detectat una baixada dels programes de cooperació, prevenció d’addiccions, alcohol i drogues i interculturalitat. Però a l’hora de valorar aquestes dades cal tenir en compte la situació d’estat d’alarma, que va provocar que molts d’aquests programes es veiessin interromputs.

 

Programes preventius específics

Curs 2018-2019

Curs 2019-2020

Variació

Foment de la igualtat de gènere

60,99 %

68,67 %

+7,68 %

Cooperació

53,92 %

43,39 %

-10,53 %

Prevenció d’addiccions, alcohol i drogues

50 %

40,75 %

-9,25 %

Respecte a la diversitat sexual i la prevenció de l’homofòbia

35,06 %

36,98 %

+1,92 %

Interculturalitat

30,36 %

27,92 %

-2,44 %

Prevenció de l’abús sexual

25,39 %

23,39 %

-2 %

Prevenció, detecció, intervenció ciberassetjament

-

63,01 %

 

 

Baixen els casos d’assetjament

La memòria indica que s’han obert 262 protocols per presumpte assetjament entre iguals, dels quals, finalment només 60 (22,5%) han estat s’han valorat com a situacions d’assetjament. El curs 2018-2019 es varen valorar com a situacions d’assetjament el 29 % del total dels casos.

Baixen notablement el nombre de protocols que tenen una denúncia policial o fiscal associada, ja que passen de 52 a 25.

D’altra banda, del total de 262 protocols oberts per assetjament el curs 2019-2020, 32 (12,21 %) han estat relacionats amb ciberassetjament. El curs anterior varen ser el 16,2 % del total.

 

Protocol

Curs 2019-2020

Abús sexual

14 ( 5,34 %)

Ciberassetjament

32 ( 12,21 %)

Denúncia a la policia o la Fiscalia

25 ( 9,54 %)

Absentisme masculí

544

Absentisme femení

441

Trans*

8 (3,05%)

Altres

50 (19,08%)

 

Quant als motius de l’assetjament, la memòria mostra que durant el curs 2019-2020, dels 262 protocols oberts 48 han afectat a alumnat amb necessitats educatives de suport específic (NESE), dada que suposa un 18,3 % del total. D’altra banda, 111 alumnes amb NESE (42,3 % del total de protocols) han estat ofensors. S’ha de tenir en compte que, en molts de casos l’alumnat ofensor ha estat o és víctima, ja sigui d’assetjament entre iguals o d’altres situacions de maltractament. En relació amb el curs anterior, el curs 2018-2019, el 23,3 % d’alumnat amb NESE fou víctima i el 31,6 %, ofensor.

 

Motiu

Curs 2018-2019

Curs 2019-2020

 Variació

NESE

95 (23,3 %)

48 (18,32 %)

-4,98 %

Gènere/V masclistes

23 (5,65 %)

27 (10,30 %)

+4,65 %

Cultural/Religi ós

21 (5,15 %)

15 (5,72 %)

+0,57 %

Diversitat sexual i/o de gènere

 16 (3,93 %)

6 (2,29%)

-1,64 %

Aspecte físic

45 (11,05 %)

31 (11,83%)

+0,78 %

Altres

161 (39,57 %)

70 (26,71 %)

-12,8 %

 

És important ressaltar que, en general, el percentatge de protocols per presumpte assetjament han baixat, especialment en els casos per raó de NESE i de diversitat sexual i/o de gènere.

Per altra banda, ha augmentat considerablement el nombre el percentatge de protocols oberts per presumpte assetjament per violències masclistes. Aquest és un fet molt important, ja que vol dir que en la mirada dels centres educatius les violències masclistes han deixat de ser invisibles i l’alumnat i el professorat cada vegada tenen més eines i recursos per denunciar-les.

Quant al nombre d’expedients disciplinaris comptabilitzats a les memòries de convivència, aquest és de 205. Així mateix, s’han comptabilitzat 4.557 expulsions del centre. D’aquestes, 2.345 han estat per conformitat.

Més centres amb coordinadors de coeducació

El Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2021 té com a objectiu general la incorporació de la perspectiva de gènere a l’educació, a través del desenvolupament del currículum des de la perspectiva de gènere i incorporar-la com a element estratègic en tots els documents de planificació. A través de l’aplicació del Pla s’ha incrementat progressivament el nombre d’agents de coeducació als centres passant dels 170 del curs 2018-2019 als 177 del curs 2019-2020. Cal esmentar que el curs actual, el 2020-2021, hi ha 224 agents de coeducació.

Quant als programes que s’apliquen als centres en aquest àmbit han crescut notablement. Així, 293 centres han fet actes commemoratius, 208 han organitzat activitats per visibilitzar les dones com a referent, 155 han sensibilitzat l’alumnat amb campanyes i 151 disposen de material didàctic amb perspectiva d’igualtat, entre d’altres accions.

 

Programa

Curs 2018-2019

Curs 2019-2020

Variació

Han visibilitzat les dones com a referents

241 (63,08 %)

208 (78,49 %)

+15,41 %

Han organitzat actes commemoratius

199 (52,09 %)

293 (110,56 %)

+58,47 %

Ha sensibilitzat l’alumnat amb campanyes

184 (48,16 %)

155 (58,49 %)

+10,33 %

Han inclòs la coeducació en els objectius curriculars

183 (47,90 %)

141 (53,20 %)

+5,3 %

Indiquen que disposen d’un agent de coeducació

170 (44,50 %)

173 (65,28 %)

+20,78 %

Han organitzat l’espai del centre des d’una perspectiva igualitària

164 (42,93 %)

141 (53,20 %)

+3,97 %

Disposen de material didàctic amb perspectiva d’igualtat

171 (44,76 %)

151 (56,98 %)

+12,22 %

Han detectat i eliminat materials didàctics que no respectaven la igualtat

105 (27,48 %)

99 (37,35 %)

+9,87 %

Han visibilitzat els col·lectius   LGTBI com a referents

57 (19,92 %)

50 (18,86 %)

-1,06 %

Han sensibilitzat les famílies  amb campanyes

41 (10,73 %)

27 (10,18 %)

-0,55 %

 

La immensa majoria de centres qualifica de bona o molt bona la convivència

Segons les dades de les memòries presentades pels centres, la percepció de la convivència en tots els ítems analitzats és majoritàriament, bona o molt bona. Així, el 97,35 % dels centres fan una valoració global de la convivència bona o molt bona. El 98,8 % valoren de la mateixa manera les relacions entre professorat i alumnat; el 97,3 % les relacions entre els mateixos alumnes i el 97,7 % les relacions entre els docents. Destaca especialment l’increment de la valoració com a bona o molt bona de les relacions entre els centres i les famílies, que arriba al 99,1 %.

 

La valoració és bona o molt bona

Curs 2018-2019

Curs 2019-2020

Variació

Valoració global de la convivència

96,1 %

97,35 %

+1,25 %

Les relacions entre professors i alumnes

98,4 %

98,86 %

+0,46 %

Les relacions entre alumnes

94,5 %

97,35 %

+2,85 %

Les relacions entre docents

97,1 %

97,73 %

+0,63 %

Les relacions amb les famílies

96,1 %

99,13 %

+3,03 %