torna

Detall de la notícia

Projecte de decret regulador pel qual es modifica el Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears

Es pot consultar i fer les aportacions en l'enllaç següent:

Modificació del Pla director sectorial energètic

 

Desenvolupar reglamentàriament les competències atorgades a la comunitat autònoma per part de la Llei 34/2007, el Reial decret 100/201, per a la modificació del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears  amb la finalitat d’adaptar-lo a l’establert a la Llei 10/2019, de 22 de febrer de Canvi Climàtic i Transició Energètica, i a la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, així com actualitzar el contingut de l’annex F del Pla director sectorial.