torna

Detall de la notícia

Imatge 4733603

Instrucció 01/2021 relativa als comptes bancaris dels ens del sector públic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica

El 12 d'abril de 2021 es començarà a aplicar la Instrucció 01/2021 relativa a l’obertura i la cancel·lació de comptes bancaris de titularitat dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica i a la designació i a la substitució de persones autoritzades per utilitzar-los.

Una de les principals novetats de la Instrucció és que s'estableix, amb caràcter general, que la forma de disposició de fons ha de ser mancomunada.

Les entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Instrucció que tenguin establerta la firma solidària com a forma de disposició material de fons disposen fins a 31 de desembre de 2021 per acordar i establir la firma mancomunada, llevat dels casos que una norma de rang legal o reglamentari estableixi una altra forma de disposició material dels fons o que l’ens obtingui abans d’aquesta data, i prèvia justificació raonada i suficient, autorització de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni per mantenir la firma solidària.

En el casos que una llei o un reglament estableixi la firma solidària, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni recomana a aquests ens que tramitin una modificació normativa del règim de solidaritat als efectes que la disposició material de fons es faci amb firma mancomunada.

Així mateix, les entitats que no tenguin designades persones per poder realitzar pagaments per suplència en el cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impediment per actuar de les persones autoritzades principals, hauran d’efectuar aquesta designació i sol·licitar la corresponent autorització de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni abans de 31 de desembre de 2021.