torna

Detall de la notícia

Imatge 4646959

La Fundació Universitat-Empresa de la UIB serà considerada mitjà propi de la comunitat autònoma de les illes balears

 

\ La nova categoria jurídica permetrà al Govern fer-li encàrrecs relacionats amb la transferència de tecnologia i coneixement i amb el suport a la innovació

\ La FUEIB duu desenvolupant mecanismes de potenciació del talent i de col·laboració entre la UIB i les empreses des de l'any 1996

 

 

El Consell de Govern ha acordat avui, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, atorgar la conformitat prèvia perquè la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) pugui dur a terme les actuacions necessàries per ser considerada un mitjà propi de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


La FUEIB és una fundació cultural de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears i considerada mitjà propi de la UIB, que té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides al foment de la cultura, l’educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat balear.


L’Administració de la Comunitat Autònoma interès perquè la FUEIB pugui realitzar, com a mitjà propi també de la CAIB, tasques corresponents a la transferència de coneixement, així com les d’organització i gestió d’ensenyaments de títols propis universitaris que siguin d’especial pertinència per al desenvolupament de polítiques impulsades pel Govern de les Illes Balears, com ara la transferència de tecnologia i coneixement i la realització d’activitats de suport a la innovació.


El passat mes de juny de 2020, l’Advocacia de la Comunitat Autònoma va emetre un informe jurídic favorable en relació amb la possibilitat que la FUEIB pugui actuar, a més de com a mitjà propi de la UIB, també com a mitjà propi de la CAIB. I al mes d’octubre de 2020, el rector de la UIB, en qualitat de president del Patronat de la FUEIB, va sol·licitar l’inici de les tasques de modificació dels seus estatuts per ser considerada mitjà propi de la CAIB, a més de la UIB.


La regulació dels anomenats encàrrecs a mitjans propis personificats es recull en la Llei de contractes del sector públic, que preveu, expressament, la possibilitat de gaudir d’aquesta consideració envers una pluralitat de poders adjudicadors.