torna

Detall de la notícia

Imatge 4667150

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) el curs acadèmic 2020-2021

NOVETAT IMPORTANT !: Relativa a la justificació del pagament complet de matrícula i de la resta de despeses acadèmiques.

La Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears no té disponible, per a una sèrie d'universitats espanyoles, tant públiques com privades, la informació establerta a l'apartat 1. h) del punt vuitè de la Convocatòria d'Ajudes de Desplaçament, per la qual cosa la Direcció General de Política Universitària i Recerca no pot dur a terme les comprovacions de les dades referents a la matrícula.

Per tenir més informació al respecte, clicau a l'enllanç següent: pagament complet de matrícula i resta de despeses acadèmiques.

---------------------

Convocatòria d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears empadronats a Mallorca que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa de Mallorca on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris oficials a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021. 

L'import de l'ajuda és de 600,00 euros com a màxim.

Incompatibilitats: Les ajudes de desplaçament són incompatibles amb les beques o ajudes per a finalitats similars (matrícula, residència i/o desplaçament) de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d'ajuda o beca per a finalitats similars d'entitats públiques o privades.

Beneficiaris: Alumnes amb domicili familiar a Mallorca que s'hagin de desplaçar fora de l'illa per cursar estudis universitaris oficials, sempre que no puguin fer aquests estudis universitaris oficials a la seva illa de residència como a alumnes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) o dels centres que hi estan adscrits, bé perquè els estudis no s'hi ofereixen o bé perquè no hi han obtingut plaça, i compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat.

En els casos en què el desplaçament es produeix perquè no s'ha obtingut plaça, és necessari aportar l'original o una còpia compulsada del certificat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que acrediti aquesta circumstància.

Requisits generals:

 - Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea (UE-27).

 - Tenir domicili familiar a Mallorca.

 - Cursar 42 crèdits o més d'una única titulació universitària oficial durant l'any acadèmic 2020-2021. En el cas de sol·licitants que cursen estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

   A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

 - Cursar els estudis en una universitat pública o privada ubicada a algun dels països de la Unió Europea (UE-27).

Requisits referents al rendiment acadèmic del curs 2019-2020:

 - Els sol·licitants que tenen el títol de batxillerat, que accedeixen a la universitat mitjançant la PBAU i que es matriculen per primera vegada del primer curs d'uns estudis de grau: Acreditar una nota d'accés a la universitat igual o superior a 5,00 punts.

 - Els sol·licitants de segon curs o dels posteriors, o els que es matriculen de primer, però no es la primera vegada que es matriculen d'un primer curs d'ensenyaments universitaris oficials: Haver superat durant el curs acadèmic 2019-2020 els següents percentatges dels crèdits de què es varen matricular segons la branca de coneixement:

     - Arts i humanitats: 90 %.

     - Ciències: 65 %.

     - Ciències socials i jurídiques: 90 %.

     - Ciències de la salut: 80%.

     - Enginyeria o Arquitectura: 65 %.

En qualsevol cas, el curs 2019-2020 la persona sol·licitant ha d'haver estat matriculat de 42 crèdits com a mínim d'una única titulació universitària oficial. En el cas dels estudis de PCEO o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

Per estudis de màsters que habiliten o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada han d'acreditar una nota mitjana de:

 - Estudiants de primer curs: 6,50 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

 - Estudiants de segon curs: 6,50 punts del primer curs.

Per els restants estudis de màster han d'acreditar una nota mitjana de:

 - Estudiants de primer curs: 7,00 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

   Les notes mitjanes procedents d'ensenyaments tècnics (branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura) s'han de multiplicar pel coeficient 1,17.

 - Estudiants de segon curs: 7,00 punts del primer curs.

Exclusions: Resten excloses d'aquesta convocatòria les persones que cursen els ensenyaments:

 - Artístics superiors; Superiors religiosos; Superiors militars; estudis corresponents a títols propis de les universitats; estudis corresponents a un doctorat; estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual; estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l'exercici professional que no siguin màsters universitaris oficials.

Sol·licitud:

La persona sol·licitant ha d'emplenar en línia en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es) l'imprès de sol·licitud i la declaració responsable de veracitat de dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular. Una vegada emplenat el tràmit telemàtic s'han de signar degudament ambdós impresos per la persona sol·licitant.

La sol·licitud juntament amb la documentació requerida en el punt 8 de la Convocatòria, s'ha de presentar al Registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, amb cita prèvia, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu sol·litar cita prèvia per la web accedint a l'enllaç següent: cita prèvia web.

Si s'envia per correu, s'ha de presentar dins un sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura es dati i segelli, d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. En el cas que l'oficina de Correus no dati i segelli la sol·licitud, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

La sol·licitd s'ha d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Terminis:

Presentació de sol·licituds: Des del 25 d'abril fins al 16 de juliol de 2021.

Publicació de l'informe d'esmena de documentació: Entre els dies 1 i 3 de setembre de 2021.

Presentació d'esmenes i al·legacions a l'informe:  Des de la data de la publicació de l'informe d'esmena fins al 17 de setembre de 2021.

Publicació de la Proposta de resolució de concessió o denegació de l'ajuda: Entre els dies 18 i 29 d'octubre de 2021.

Al·legacions a la Proposta de resolució: 10 dies naturals comptadors des de la data la publicació. No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds.

Renúncia a l'ajuda: Les persones beneficiàries disposen de 10 dies naturals comptadors a partir de la publicació de la proposta de resolució per renunciar a l'ajuda.