torna

Detall de la notícia

Imatge 4981977

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) el curs acadèmic 2020-2021

NOVETATS !

DARRERA NOVETAT de data 18/11/2021: Publicació de la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es concedeixen o s'exclouen les ajudes de desplaçament per a alumnes universitaris de les Illes Balears que cursaven estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2020-2021.

Resolució per la qual es concedeixen o s'exclouen les ajudes de desplaçament per al curs acadèmic 2020-2021:

Annex 1: Relació de les persones a les quals es concedeixen les ajudes de desplaçament per al curs acadèmic 2020-2021. Les sol·licituds d'aquestes persones compleixen els requisits establerts i presenten completa la documentació exigida en la convocatòria. 

Import de l'ajuda: 600,00 euros.

Annex 2: Relació de les persones excloses (veure casella: Motiu).

Annex 3 (casella: Motiu, de l'Annex 2): Codificació de les causes d'exclusió.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar:

- Recurs potestatiu de reposició: Davant del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució. Termini per interposar el Recurs potestatiu de reposició: Des del 19 de novembre fins al 19 de desembre de 2021.

- Recurs contenciós administratiu: Davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució. Termini per interposar el Recurs contenciós administratiu: Des del 19 de novembre fins al 19 de gener de 2022.

--------------------

Novetat de data 18/10/2021: Publicació de la proposta de Resolució de les ajudes concedides o excloses i publicació de la Resolució de sol·licituds desistides de les ajudes de desplaçament per estudiants universitaris empadronats a Mallorca que cursaven estudis a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2020-2021:

Proposta de Resolució per la qual es concedeixen o s'exclouen les ajudes de desplaçament per al curs acadèmic 2020-2021:

Annex 1: Relació de les persones proposades com a beneficiàries de les ajudes de desplaçament per al curs acadèmic 2020-2021. Les sol·licituds d'aquestes persones compleixen els requisits establerts i presenten completa la documentació exigida en la convocatòria.

Annex 2: Relació de les persones a les quals es proposa l'exclusió (veure casella: Motiu).

Annex 3 (casella: Motiu, de l'Annex 2): Codificació de les causes d'exclusió.

En relació a la Proposta de Resolució per la qual es concedeix o s'exclou l'ajuda, es pot al·legar el que es consideri adient, en el termini de deu dies naturals des de la publicació de la Proposta de Resolució. Termini d'al·legacions: Des del 18 fins al 27 d'octubre de 2021.

Renúncia a l'ajuda: Les persones proposades com a beneficiàries disposen de deu dies naturals, comptadors a partir de la publicació de la Proposta de Resolució, per renunciar a l'ajuda. Termini de renúncia: Des del 18 fins al 27 d'octubre de 2021.

Resolució per la qual es declara el desistiment de sol·licituds d'ajudes de desplaçament per al curs acadèmic 2020-2021:

Es declara el desistiment de les sol·licituds d'ajudes de desplaçament per a estudiants universitaris empadronats a Mallorca per al curs acadèmic 2020-2021 com a conseqüència de no haver esmenat la sol·licitud dins termini o haver-la esmenada parcialment o de forma incorrecta (BOIB Núm. 142 de 16/10/2021).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar:

- Recurs potestatiu de reposició: Davant del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució. Termini per interposar el Recurs potestatiu de reposició: Des del 17 d'octubre fins al 17 de novembre de 2021.

- Recurs contenciós administratiu: Davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució. Termini per interposar el Recurs contenciós administratiu: Des del 17 d'octubre fins al 17 de desembre de 2021.

--------------------

Novetat de data 30/08/2021: Nota informativa sobre la documentació pendent d'esmena:

El dia 10 d’agost de 2021 es va fer públic a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es) l’informe relatiu a la manca de documentació o als defectes de les sol·licituds presentades a la convocatòria, amb indicació dels aspectes que s’han d’esmenar.

Amb la publicació d’aquest informe es varen notificar els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 17 de setembre de 2021.

A efectes informatius es publica la nota informativa relativa a la descripció de la documentació justificativa que s’exigeix a l’apartat vuitè de l’annex 1 de la Convocatoria.

Novetat de data 10/08/2021: Publicació de l'informe de documentació pendent corresponent a la convocatòria d'ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) al curs acadèmic 2020-2021:

Amb la publicació d'aquest informe es notifiquen els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 17 de setembre de 2021. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

Els sol·licitants també tenen fins al 17 de setembre per al·legar el que considerin adient.

Tant la documentació per esmenar les sol·licituds com les al·legacions s'han d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

S'han de presentar al Registre d'aquesta Conselleria, amb cita prèvia, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu sol·licitar cita prèvia per la web accedint a l'enllaç següent: cita prèvia web.

Si la documentació s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert perquè el personal de correus pugui datar i segellar la còpia destinada a la Conselleria, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). Si l’oficina de correus no data i segella la documentació, s’entendrà com a data de presentació vàlida la d’entrada al Registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

-------------------

A TENIR EN COMPTE !: Relativa a la justificació del pagament complet de matrícula i de la resta de despeses acadèmiques.

La Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears no té disponible, per a una sèrie d'universitats espanyoles, tant públiques com privades, la informació establerta a l'apartat 1. h) del punt vuitè de la Convocatòria d'Ajudes de Desplaçament, per la qual cosa la Direcció General de Política Universitària i Recerca no pot dur a terme les comprovacions de les dades referents a la matrícula.

Per tenir més informació al respecte, clicau a l'enllanç següent: pagament complet de matrícula i resta de despeses acadèmiques.

---------------------

Convocatòria d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears empadronats a Mallorca que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa de Mallorca on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris oficials a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021. 

L'import de l'ajuda és de 600,00 euros com a màxim.

Incompatibilitats: Les ajudes de desplaçament són incompatibles amb les beques o ajudes per a finalitats similars (matrícula, residència i/o desplaçament) de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d'ajuda o beca per a finalitats similars d'entitats públiques o privades.

Beneficiaris: Alumnes amb domicili familiar a Mallorca que s'hagin de desplaçar fora de l'illa per cursar estudis universitaris oficials, sempre que no puguin fer aquests estudis universitaris oficials a la seva illa de residència como a alumnes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) o dels centres que hi estan adscrits, bé perquè els estudis no s'hi ofereixen o bé perquè no hi han obtingut plaça, i compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat.

En els casos en què el desplaçament es produeix perquè no s'ha obtingut plaça, és necessari aportar l'original o una còpia compulsada del certificat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que acrediti aquesta circumstància.

Requisits generals:

 - Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea (UE-27).

 - Tenir domicili familiar a Mallorca.

 - Cursar 42 crèdits o més d'una única titulació universitària oficial durant l'any acadèmic 2020-2021. En el cas de sol·licitants que cursen estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

   A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

 - Cursar els estudis en una universitat pública o privada ubicada a algun dels països de la Unió Europea (UE-27).

Requisits referents al rendiment acadèmic del curs 2019-2020:

 - Els sol·licitants que tenen el títol de batxillerat, que accedeixen a la universitat mitjançant la PBAU i que es matriculen per primera vegada del primer curs d'uns estudis de grau: Acreditar una nota d'accés a la universitat igual o superior a 5,00 punts.

 - Els sol·licitants de segon curs o dels posteriors, o els que es matriculen de primer, però no es la primera vegada que es matriculen d'un primer curs d'ensenyaments universitaris oficials: Haver superat durant el curs acadèmic 2019-2020 els següents percentatges dels crèdits de què es varen matricular segons la branca de coneixement:

     - Arts i humanitats: 90 %.

     - Ciències: 65 %.

     - Ciències socials i jurídiques: 90 %.

     - Ciències de la salut: 80%.

     - Enginyeria o Arquitectura: 65 %.

En qualsevol cas, el curs 2019-2020 la persona sol·licitant ha d'haver estat matriculat de 42 crèdits com a mínim d'una única titulació universitària oficial. En el cas dels estudis de PCEO o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

Per estudis de màsters que habiliten o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada han d'acreditar una nota mitjana de:

 - Estudiants de primer curs: 6,50 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

 - Estudiants de segon curs: 6,50 punts del primer curs.

Per els restants estudis de màster han d'acreditar una nota mitjana de:

 - Estudiants de primer curs: 7,00 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

   Les notes mitjanes procedents d'ensenyaments tècnics (branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura) s'han de multiplicar pel coeficient 1,17.

 - Estudiants de segon curs: 7,00 punts del primer curs.

Exclusions: Resten excloses d'aquesta convocatòria les persones que cursen els ensenyaments:

 - Artístics superiors; Superiors religiosos; Superiors militars; estudis corresponents a títols propis de les universitats; estudis corresponents a un doctorat; estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual; estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l'exercici professional que no siguin màsters universitaris oficials.

--------------------

Terminis:

Presentació de sol·licituds: Des del 25 d'abril fins al 16 de juliol de 2021.

Publicació de l'informe d'esmena de documentació: 10 d'agost de 2021.

Presentació d'esmenes i al·legacions a l'informe: Des del 11 d'agost fins al 17 de setembre de 2021.

Publicació de la Proposta de Resolució de concessió o denegació de l'ajuda: 18 d'octubre de 2021.

Al·legacions a la Proposta de Resolució: Des del 18 fins al 27 d'octubre de 2021. No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds.

Renúncia a l'ajuda de les persones proposades com a beneficiàries: Des del 18 fins al 27 d'octubre de 2021.

Renúncia a l'ajuda: Les persones beneficiàries disposen de 10 dies naturals comptadors a partir de la publicació de la proposta de resolució per renunciar a l'ajuda.