torna

Detall de la notícia

Imatge 4623281

Comissions de serveis (curs 2021-2022)

Novetat 18/06/2021

- Publicació de la llista provisional.
- El termini de reclamacions serà de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà que esfaci pública la llista provisional (del 21 al 23 de juny).

INFORMACIÓ: Els funcionaris de carrera que procedeixen d'una administració diferent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que el dia 9 de juliol se'ls confirmi l'adjudicació d'una destinació provisional hauran d'aportar, a partir d'aquesta data, un certificat emès per la seva administració d’origen on constin les darreres retribucions percebudes (Certificat d’Havers). Els triennis i/o sexennis no inclosos en el document esmentat s’acreditaran amb un certificat, vàlid administrativament, del reconeixement corresponent (en cap cas s’admetran com a vàlides les còpies simples).

També hauran de lliurar, degudament emplenats, els corresponents documents de dades personals, dades bancàries, retenció en concepte d'IRPF i el model 145 (els models d'aquests documents estaran disponibles en aquesta pàgina web a partir del dia 9 de juliol).

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres al Tel. : 971177601