torna

Detall de la notícia

Imatge 4617367

Nou ajut de l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI): Ajut de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears (2022)

Ajut de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització i sostenibilitat (2022)

Convocatòria per concedir ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial, en matèria de digitalització (programa I), internacionalització (programa II) i sostenibilitat (programa III) de les empreses industrials de les Illes Balears.


DADES DE CONTACTE: 

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Adreça: Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) Palma

Telèfon: 971176161 extensió: 62894

Correu electrònic: pindust@idi.es

 


OBJECTE: 

Convocatòria per la concessió d’ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial, en matèria de digitalització, internacionalització i sostenibilitat de les empreses industrials de les Illes Balears. Consisteix en tres programes destinats a la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis externs en forma de xecs prestats per consultors especialitzats en la matèria de cada programa:

- Programa I: ajuts per la contractació de serveis d’assessorament externs per a l’elaboració d’un pla estratègic de transformació digital, o per a l’assessorament i seguiment de les accions del pla de transformació digital en el marc del programa «IDigital, estratègia de digitalització industrial» per a l’any 2022.

- Programa II: ajuts per la contractació de serveis d’assessorament externs per a l’elaboració i/o millora del pla estratègic d’internacionalització, o per a l’assessorament i seguiment de les accions del pla de màrqueting per al/s mercat/s objectiu en el marc del programa «IExporta, estratègia d’internacionalització» per a l’any 2022.

- Programa III: ajuts per la contractació de serveis d’assessorament externs per realitzar els informes de la petjada de carboni corporativa, en el marc del programa «ISostenibilitat, estratègia de millora de la sostenibilitat industrial» per a l’any 2022.

 


BENEFICIARIS:

En són beneficiàries les empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També en són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial del Registre Integrat Industrial. També poden ser-ne beneficiàries les inscrites en el grup 162 de l’IAE.

Per als programes I i II, a més dels beneficiaris descrits al paràgraf anterior, poden ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que tenguin la condició de ser microempreses, petites i mitjanes empreses de caràcter auxiliar a la indústria amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en les divisions 6, 8 i 9. Concretament:

- Divisió 6: grup 613. Comerç a l’engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir; grup 614.2. Comerç a l’engròs de productes de perfumeria, drogueria, higiene i bellesa; 614.3. Comerç a l’engròs de productes per al manteniment i funcionament de la llar; grup 616. Comerç a l’engròs interindustrial de la mineria i química; grup 617. Un altre comerç a l’engròs interindustrial.

- Divisió 8, agrupació 84: serveis prestats a empreses.

- Divisió 9, agrupació 92: serveis de sanejament, neteja i similars, i grup 936. Recerca científica i tècnica; grup 971. Bugaderies, tintoreries i serveis similars.

Queden excloses, entre d'altres, les societats públiques i les entitats de dret públic; les persones físiques o jurídiques que tinguin la condició de consultor especialitzat pel programa; les persones físiques o jurídiques que duguin menys de dos anys d’activitat i les empreses en crisis.

 


TERMINIS:

 

 • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies naturals comptadors a partir del dia 16 de març de 2022 a les 00:00h fins el dia 19 d'abril de 2022.

Per a la concessió de l'ajut s'aplicarà un criteri de resolució per rigurós ordre d'entrada de les sol·licituds. En cas que la sol·licitud presenti anomalies, la data d'esmena determinarà l'ordre d'entrada.

 • PAGAMENT:

L'IDI ha de fer efectiu el pagament directament al beneficiari en un termini màxim de trenta dies naturals des de la resolució de concessió de l'ajut, en concepte de bestreta. 

 • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ:

El termini per justificar és de 20 dies naturals des de l’endemà de la reunió de tancament, i una vegada realitzats tots els pagaments al consultor en el moment de la justificació. 

 


ACTUACIONS SUBVENCIONABLES (consultau a la Resolució les actuacions excloses de subvenció): 

Les accions subvencionables per a cada programa són:

a) Programa I, «IDigital»: 60 hores de consultoria especialitzada per part d’un consultor especialitzat per a l’elaboració, disseny, millora i seguiment de plans de transformació digital, en el marc del programa «IDigital, estratègia de digitalització industrial» per a l’any 2022. En el cas dels beneficiaris que s’hagin presentat en les convocatòries anteriors, les 60 hores de consultoria especialitzada per part del consultor especialitzat es podran destinar a la revisió, seguiment i millora del pla de digitalització presentat en les convocatòries anteriors. El cost subvencionable és de 4.500 euros, sense IVA.

b) Programa II, «IExporta»: 36 hores de consultoria especialitzada per part d’un consultor especialitzat en matèria d’internacionalització per a l’elaboració i el disseny de plans estratègics d’internacionalització o per a l’execució de les accions del pla de màrqueting en un mercat o mercats concrets, en el marc del programa «IExporta, estratègia d’internacionalització» per a l’any 2022. El cost subvencionable és de 2.700 euros, sense IVA.

c) Programa III, «ISostenibilitat»: 14 hores de consultoria especialitzada per part d’un consultor expert en sistemes mediambientals i de sostenibilitat per a l’elaboració de l’informe de la petjada de carboni corporativa, en el marc del programa «ISostenibilitat, estratègia de millora de la sostenibilitat industrial» per a l’any 2022. El cost subvencionable és de 1.050 euros, sense IVA.

 


QUANTIES DE L'AJUT:

La quantia de l’ajut serà:

90 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per primera vegada a cada un dels programes.

80 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per segona vegada a cada un dels programes.

70 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per tercera vegada a cada un dels programes.

60 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per quarta vegada a cada un dels programes.

 

Quadre resum de la quantia de l'ajut segons programa:

 

 

1er any

2n any

3er any

4t any

Programa I

4.050

3.600

3.150

2.700

Programa II

2.430

2.160

 

 

Programa III

945

840

 

 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD:

La sol·licitud s’ha d’adreçar a l’IDI, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, per qualsevol mitjà que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyada de la documentació prevista en la convocatòria, sempre que els sol·licitants siguin persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració. Les persones, que d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l’administració pública, han de presentar les sol·licituds electrònicament a través del Registre electrònic comú (https://rec.redsara.es). Aquestes persones han d’iniciar el procediment a través de la plataforma de l’IDI (https://tramits.idi.es/public/index.php/home/solicitud_ayuda), aquí trobaran la sol·licitud i podran adjuntar tota la documentació necessària.

Tota la informació sobre la documentació i el propi tràmit de presentació estarà disponible a web industria.caib.es, a la web de l’ IDI i a la seu electrònica de la CAIB.


IMPORTANT:  

La sol·licitud a adjuntar en el tràmit ha de ser original. Es considera original si està firmada digitalment pel titular o pel representant legal.

El document firmat digitalment i escanejat amb posterioritat NO és un sistema de firma vàlid.

- La firma manuscrita escanejada NO és un sistema de firma vàlid.

 


SIGNATURA DIGITAL DE DOCUMENTS:

El beneficiari ha d’emplenar tots els camps de la sol·licitud telemàtica que es troba a l’enllaç: https://tramits.idi.es/public/index.php/home/solicitud_ayuda i, una vegada finalitzat, es generarà una sol·licitud en format PDF que haurà de signar electrònicament i que haurà de presentar de manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic. Si no es compleix aquest punt s’entendrà que la sol·licitud no està presentada.

 


DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

Per als autònoms (persones físiques):

 • Una descripció de l’empresa i de la seva activitat, així com del model de negoci.

 • El certificat d’estar d’alta en el RETA o en un règim alternatiu equivalent.

 • El certificat d’alta de IAE.

Per a les pimes (petites i mitjanes):

 • Memòria tècnica de la seva activitat.

 • Documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que signa la sol·licitud d’ajut com a representant de l’empresa beneficiària.

 • El certificat d’alta de IAE.

 • El NIF.

AUTORITZACIONS: (la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè l’IDI pugui comprovar d'ofici que el sol·licitant està al corrent de les obligacions , excepte en cas de denegació expressa. En aquest cas, el beneficiari i haurà d'aportar la següent documentació)

 • El NIF del sol·licitant i/o de la persona autoritzada i els documents acreditatius, si és necessari.

 • Certificat d’estar al corrent de pagament amb la AEAT.

 • Certificat d’estar al corrent de pagament amb la ATIB.

 • Certificat d’estar al corrent de pagament amb la TGSS.

 


 

ENLLAÇ A LA FITXA DEL PROCEDIMENT