torna

Detall de la notícia

Aforaments a les activitats de les escoles nàutiques

El 4 de juny de 2021 es va publicar al BOIB núm. 73 l’Acord del Consell de Govern 4 de juny de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes, es modifica l’Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes.

El punt sisè estableix:

Sise. Aprovar les mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a totes les Illes Balears, les quals esdevenen efectives i aplicables des de la publicació d'aquest acord fins a les 24.00 hores del dia 19 de juny de 2021.

[…]

7. Condicions d'activitat en acadèmies, autoescoles i centres privats d'ensenyaments no reglats i centres de formació - L'activitat que es dugui a terme en acadèmies, autoescoles i centres privats d'ensenyament no reglat i centres de formació no inclosos en l'àmbit d'aplicació de l'article 9 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es pot impartir de manera presencial sempre que no se superi la capacitat màxima del 50 %. Aquesta capacitat es pot incrementar fins al 75 % en el cas que les instal·lacions puguin garantir l'existència d'una ventilació adequada, d'acord amb el que estableix l'apartat I.8 de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021, pel qual s'aprova el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar a cada una de les illes i s'estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes, incloent-hi la disponibilitat de mesuradors de CO visibles per als usuaris de les instal·lacions.

- L'ocupació de les embarcacions dedicades a formació pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo pot ser del 100 % de les persones autoritzades en el certificat d'inscripció o de navegabilitat en vigor, excloent-ne els instructors. En tot cas, s'ha de respectar el nombre màxim d'alumnes d'acord amb el que disposa l'article 15 del Reial decret 875/2004, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo. A l'efecte del còmput del percentatge, si la xifra resultant conté decimals, l'aproximació al nombre natural s'ha de fer per excés.