torna

Detall de la notícia

Aforaments a les activitats de les escoles nàutiques

L'Acord de Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 (BOIB núm. 98 de 22 de juliol de 2021) disposa que des de la publicació de l'Acord fins que el Govern d'Espanya declari la finalització de la situació de crisi sanitaria les mesures, en relació al sector nàutic són:

V. Mesures relatives a la comunitat educativa

2.3. Activitats en acadèmies, autoescoles i centres privats d'ensenyaments no reglats i centres de formació

- L'activitat que es dugui a terme en acadèmies, autoescoles i centres privats d'ensenyament no reglat i centres de formació no inclosos en l'àmbit d'aplicació de l'article 9 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció,contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es pot impartir de manera presencial utilitzant el 75% de la capacitat màxima de l'espai, sempre que es respecti la distància mínima de seguretat interpersonal de 1,5 metres. Les instal·lacions hauran de garantir l'existència d'una ventilació adequada.

(...)

- L'ocupació de les embarcacions dedicades a formació pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo pot ser del 100% de les persones autoritzades en el certificat d'inscripció o de navegabilitat en vigor, excloent els instructors. En tot cas, s'ha de respectar el nombre màxim d'alumnes d'acord amb el que disposa l'article 15 del Reial decret 875/2004, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo.

- En tot cas, quan les pràctiques suposin pernoctació dins de l'embarcació, hi haurà, com a màxim, un ocupant per cabina o espai equivalent. Quan hi hagi un canvi d'ocupant, es prendran totes les oportunes mesures de neteja i desinfecció. En qualsevol cas, tant els alumnes com els formadors portaran posada la màscara en tot moment mantenint tota la distància interpersonal possible, donades les dimensions del vaixell i les condicions de la navegació.

Això no obstant, si les circumstàncies ho exigeixen, aquestes mesures poden ser totalment o parcialment eliminades o modificades per un acord del Consell de Govern.